دانلود فایل بررسی فرآیند انعقاد الکتریکی با استفاده از الکترودهای آهن و فولاد ضد زنگ جهت تصفیه فاضلاب خمیر مایه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل بررسی فرآیند انعقاد الکتریکی با استفاده از الکترودهای آهن و فولاد ضد زنگ جهت تصفیه فاضلاب خمیر مایه :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

تعداد صفحات :16

زمینه و هدف: فاضلاب صنعت خمیر مایه یکی از انواع فاضلاب های صنایع غذایی می باشد که حاوی مواد آلاینده آلی و رنگ بالا می باشد. این تحقیق با هدف بررسی فرآیند الکتروکوآگولاسیون (Electrocoagulation) با استفاده از الکترودهای آهن و فولاد ضد زنگ به عنوان روشی کارآمد برای تصفیه تکمیلی فاضلاب خمیر مایه انجام شده است.روش بررسی: در این مطالعه تجربی که از نوع پایلوت آزمایشگاهی بود, اثر متغیرهای بهره برداری مانند دانسیته جریان الکتریکی (80, 100, 120 و 140 آمپر بر متر مربع), زمان (15, 30, 45 و 60 دقیقه) و جنس الکترود (آهن و فولاد ضد زنگ) بر راندمان حذف اکسیژن مورد نیاز شیمیایی (COD), کدورت و رنگ در فاضلاب خمیر مایه مورد بررسی قرار گرفتند و شرایط بهینه بهره برداری برای هر یک از متغیرها با استفاده از روش آماری تاگوچی (Taguchi) تعیین شد.یافته ها: بر اساس نتایج, راندمان حذف COD, کدورت و رنگ با افزایش دانسیته جریان الکتریکی و زمان بهره برداری افزایش یافت و راندمان الکترود فولاد ضد زنگ بیشتر از الکترود آهن بود. شرایط بهره برداری بهینه فرآیند الکتروکوآگولاسیون برای تصفیه تکمیلی فاضلاب خمیر مایه در دانسیته جریان الکتریکی 120 آمپر بر متر مربع و زمان ماند 45 دقیقه و با استفاده از الکترود فولاد ضد زنگ به دست آمد. در این شرایط راندمان حذف COD, کدورت و رنگ به ترتیب برابر 54.84, 44.98 و 40.26 درصد بوده و میزان خوردگی الکترود و انرژی الکتریکی مصرف شده به ترتیب 0.086 گرم در لیتر و 3.226 وات در لیتر بود.نتیجه گیری: با در نظر گرفتن اولویت های زیست محیطی و اقتصادی می توان فرآیند الکتروکوآگولاسیون در شرایط بهینه بهره برداری را به عنوان یک فرآیند تصفیه تکمیلی فاضلاب های با بار آلودگی بالا و رنگ زیاد پیشنهاد نمود.
کلید واژه: فاضلاب خمیر مایه, الکتروکوآگولاسیون, اکسیژن مورد نیاز شیمیایی, الکترود آهن, الکترود فولاد ضد زنگ

لینک کمکی