دانلود فایل بررسی تاثیر عصاره هیدرو الکلی برگ و پیاز گیاه الزی بر روی انگل ژیاردیا لامبلیا در موش

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل بررسی تاثیر عصاره هیدرو الکلی برگ و پیاز گیاه الزی بر روی انگل ژیاردیا لامبلیا در موش :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

تعداد صفحات :13

زمینه و هدف: ژیاردیا یکی از شایعترین انگل های تک یاخته ای روده ای در انسان و پستانداران مختلف می باشد. با توجه به اینکه داروهای شیمیایی جهت درمان این بیماری دارای اثرات جانبی متعددی بوده و تاثیر آن ها قطعی نمی باشد, لذا یافتن دارویی با اثرات جانبی کمتر امری ضروری در درمان این بیماری انگلی به نظر می رسد. مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر عصاره هیدروالکلی برگ و پیاز گیاه الزی (Allium paradoxum) بر روی انگل ژیاردیا لامبلیا در موش Balb/c انجام شد.روش بررسی: در این مطالعه تجربی, 50 سر موش Balb/c به 10 گروه تقسیم و تعداد 2×105 کیست به همه گروه ها به جز کنترل منفی خورانده شد. پس از تایید آلودگی, گروه های مورد آزمون به مدت 3 روز با عصاره هیدروالکلی برگ و پیاز گیاه الزی (غلظت های 20, 50 و 100 میلی گرم بر میلی لیتر) و داروی مترونیدازول به عنوان کنترل دارو مورد درمان قرار گرفتند.یافته ها: عصاره هیدروالکلی پیاز الزی در دوز 100 mg/ml قادر به از بین بردن کیست ژیاردیا لامبلیا می باشد که این تاثیر نسبت به گروه کنترل مثبت و کنترل منفی معنی دار بود (P<0.05). همچنین مشخص شد برگ الزی تاثیر زیادی بر روی انگل ژیاردیا لامبلیا ندارد, ولی می تواند موجب افزایش تاثیر پیاز الزی شود, به عبارت دیگر اثر هم افزایی دارد.نتیجه گیری: با توجه به تاثیر مناسب گیاه الزی در شرایط In vivo بر روی انگل ژیاردیا لامبلیا و عوارض زیادی که از داروهای شیمیایی گزارش شده است, می توان گیاه الزی را به عنوان یک ترکیب طبیعی ضد ژیاردیایی معرفی کرد.
کلید واژه: ژیاردیا لامبلیا, عصاره هیدرو الکلی, گیاه الزی

لینک کمکی