دانلود فایل تعیین پارامترهای بهینه روش تجربی کاهش سطح در سد مخزنی کرج با استفاده از الگوریتم تکامل تصادفی جوامع

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل تعیین پارامترهای بهینه روش تجربی کاهش سطح در سد مخزنی کرج با استفاده از الگوریتم تکامل تصادفی جوامع :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : پژوهش های حفاظت آب و خاک (علوم کشاورزی و منابع طبیعی)

تعداد صفحات :22

تعیین میزان و چگونگی تجمع رسوبات در مخازن سدها از جنبه های پایداری و بهره برداری حائز اهمیت است. یکی از روش های تجربی بمنظور مشخص نمودن نحوه توزیع رسوب در مخازن سدها روش کاهش سطح می باشد. در این روش بر اساس شکل, مخازن به چهار دسته تقسیم شده است. برای هر یک از انواع مخازن پارامترهایی ارایه شده است که توزیع رسوب بر اساس آن ها انجام می شود. تعیین پارامترهای مناسب در مخازن در حال بهره برداری که عملیات هیدروگرافی در آن ها حداقل یکبار انجام شده باشد, دقت روش را افزایش می دهد. هدف از این پژوهش دانلود فایل تعیین پارامترهای بهینه روش تجربی کاهش سطح در سد مخزنی کرج با استفاده از الگوریتم تکامل تصادفی جوامع می باشد. در این پژوهش, بر اساس تئوری روش کاهش سطح یک مدل کامپیوتری تهیه شد. سپس مدل بهینه سازی به روش الگوریتم تکامل تصادفی جوامع آماده و در نهایت این دو مدل ترکیب و مدل شبیه سازی- بهینه سازی توسعه داده شد. مدل شبیه سازی- بهینه سازی, پارامترهای روش تجربی کاهش سطح را برای مخزن سد کرج بنحوی تعیین می کند که بیشترین تطابق بین مقادیر حجم محاسباتی و اندازه گیری شده بدست آید. برای تعیین مقادیر بهینه این پارامترها تابع هدف به صورت مجذور میانگین مربعات خطای مقادیر محاسباتی از مقادیر واقعی تعریف شد. با استفاده از مدل تهیه شده بر اساس اطلاعات سال 1340 و هیدروگرافی سال 1370 پارامترهای بهینه بدست آمد. به منظور صحت سنجی مدل شبیه سازی-بهینه سازی, توزیع رسوب در سال 1386 با استفاده از پارامترهای بهینه بدست آمده توسط مدل, محاسبه و با مقادیر هیدروگرافی مقایسه گردید.
کلید واژه: توزیع رسوب, رسوبگذاری, روش تجربی کاهش سطح, الگوریتم تکامل تصادفی جوامع

لینک کمکی