دانلود فایل معرفی و ارزیابی سیستم هوشمند باکتری زدایی از صفحه کلید دستگاه های خودپرداز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل معرفی و ارزیابی سیستم هوشمند باکتری زدایی از صفحه کلید دستگاه های خودپرداز :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

تعداد صفحات :12

زمینه و هدف: آلوده بودن صفحه کلید دستگاه های خودپرداز بانکی و مراجعه فراوان کاربران به آن ها, باعث انتقال باکتری ها به انسان می شود. بنابراین از بین بردن این باکتری ها نقش مهمی در سلامتی انسان دارد. این مطالعه با هدف معرفی و ارزیابی یک سیستم هوشمند باکتری زدایی از صفحه کلید دستگاه های خودپرداز انجام شد.روش بررسی: در این مطالعه تجربی یک سیستم هوشمند ساخته شد که بر اساس خاصیت باکتری کشی پرتوهای فرابنفش عمل می کند. قبل از ارزیابی سیستم هوشمند, نمونه برداری از صفحه کلیدها انجام و تعداد باکتری اشریشیا کلی به عنوان گروه شاهد در نظر گرفته شد. قابلیت فعال شدن خودکار سیستم (پرتودهی یا قطع پرتودهی) بر اساس تعداد مراجعه کاربران, گذشت زمان و قطع تابش در زمان مراجعه کاربر بررسی شد. پس از تابش به مدت 5, 10, 15 و 20 ثانیه از فاصله 10 سانتی متری به صفحه کلید آلوده, مجددا نمونه برداری صورت گرفت و پس از کشت باکتری ها, شمارش انجام و تعداد باکتری اشریشیا کلی با گروه شاهد مقایسه شد.یافته ها: بررسی عملکردهای مختلف سیستم نشان داد که پرتودهی (یا قطع پرتودهی) بر اساس موارد تعریف شده برای آن, به صورت خودکار انجام می شود. آزمایش های باکتریولوژیکی نشان داد که با تابش پرتو, تعداد باکتری ها به کمتر از یک درصد می رسد و در همه موارد تعداد باکتری زنده مانده با گروه شاهد تفاوت معنی داری نشان می دهد (P<0.05).نتیجه گیری: یکی از روش های مرسوم کاهش آلودگی از صفحه کلید دستگاه های خودپرداز تمیز نمودن دوره ای آن ها با مواد ضد عفونی کننده است که در دراز مدت روشی پرهزینه می باشد. سیستم هوشمند طراحی شده در مطالعه حاضر راهکار مناسبی برای کاهش آلودگی از صفحه کلید این دستگاه ها می باشد.
کلید واژه: اشریشیا کلی, پرتو فرابنفش, باکتری کشی, صفحه کلید دستگاه خودپرداز

لینک کمکی