دانلود فایل بازسازی ساختار میان رشته ای ها در آموزش عالی (با تاکید بر شاخص ها)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل بازسازی ساختار میان رشته ای ها در آموزش عالی (با تاکید بر شاخص ها) :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی

تعداد صفحات :26

میان رشته ای های دانشگاهی استانداردهای تعالی خاص خود را می طلبند. هدف پژوهش حاضر طراحی مدل مفهومی و تدوین شاخص های ساختاری آن در دانشگاه بوده و در آن از روش توصیفی - تحلیلی استفاده شده است . به این منظور ابتدا ابعاد مفهومی ساختار میان رشته ای شناسایی شده و بر مبانی آن عوامل, ملاک ها و شاخص های مناسبی طراحی و تدوین شده است. جامعه آماری تحقیق شامل اسناد و مدارک موجود در پایگاه های اطلاعاتی قابل دسترس محقق در خصوص موضوع پژوهش بوده و نمونه آماری با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند مشخص شده است. نتایج تحقیق بیانگر آن است که برای ایجاد ساختار میان رشته ای دانشگاهی باید به پنج بعد مفهومی شامل: فلسفه میان رشته ای, شرایط و موقعیت ها, گزینش, توازن و مشارکت جمعی و همچنین پنج عامل اصلی راهبردهای ایجاد ساختار میان رشته ای شامل: خط مشی ها, مدیریت و ساختار سازمانی, حمایت زیر ساختی, رهبری, حمایت و سرپرستی, تامین بودجه, رسمیت توجه کرد. بر این اساس در این تحقیق برای ایجاد ساختار میان رشته ای عامل ها, ملاک ها و شاخص های ویژه ای شناسایی و طراحی شده است.
کلید واژه: میان رشته ای, دانشگاه, ساختار, شاخص

لینک کمکی