دانلود فایل بررسی تجربی و عددی خیز ماکزیمم ورق های دایروی آلومینیومی در برابر انفجار در هوا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل بررسی تجربی و عددی خیز ماکزیمم ورق های دایروی آلومینیومی در برابر انفجار در هوا :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مهندسی مکانیک مدرس (فنی و مهندسی مدرس)

تعداد صفحات :10

در این تحقیق, به بررسی تجربی و عددی ماکزیمم خیز ورق های دایروی تحت اثر موج شوک حاصل از انفجار پرداخته شده است. موج شوک توسط انفجار یک خرج کروی, که در فاصله های مختلف از مرکز ورق قرار می گیرد, ایجاد می شود. دو سری آزمایش مورد طراحی قرار گرفته است که در سری اول موج شوک رسیده به سازه, غیر یکنواخت و در سری دوم موج شوک رسیده به سازه یکنواخت می باشد. هدف از طراحی و اجرای آزمایش ها, بررسی تاثیر نحوه برخورد موج بر میزان تغییر شکل و استخراج دو مدل نیمه تجربی برای پیش بینی میزان خیز ماکزیمم وسط ورق دایروی در دو حالت موج شوک یکنواخت و غیر یکنواخت است. این دو مدل به صورت تابعی از عدد تخریب نیوریک که تاثیر همه پارامترهای مربوط به ماده منفجره و سازه را خلاصه و بی بعد می کند, ارائه می گردند. برای راستی آزمایی آزمایش های تجربی, به کمک نرم افزار المان محدود LS-DYNA, شبیه سازی عددی رفتار ورق در برابر موج انفجار انجام شد و نتایج به دست آمده با نتایج تجربی مقایسه گردید. نتایج بدست آمده با درصد خطای قابل قبولی به نتایج آزمایش های تجربی نزدیک است. در نهایت نتایج حاصل با مدل های نیمه تجربی محققان دیگر که در این زمینه تحقیق کرده اند, مقایسه گردید.
کلید واژه: بارگذاری انفجاری, انفجار در هوا, ورق دایروی, روش المان محدود

لینک کمکی