دانلود فایل مطالعه میان رشته ای: رابطه جو سازمانی (باز و بسته) مدارس بر وضعیت سلامت روان و شخصیت هنرآموزان هنرستان ها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل مطالعه میان رشته ای: رابطه جو سازمانی (باز و بسته) مدارس بر وضعیت سلامت روان و شخصیت هنرآموزان هنرستان ها :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی

تعداد صفحات :25

هدف اصلی پژوهش تعیین رابطه جو سازمانی (باز و بسته) مدارس بر سلامت روان و شخصیت هنرآموزان هنرستان های دولتی شهر کرج بود. بدین منظور تعداد 80 نفر از هنرآموزان هنرستان ها در شهر کرج با روش نمونه گیری خوشهای تصادفی از بین 8 هنرستان فعال انتخاب شدند و پرسشنامه سلامت روانی (GHQ) و تست شخصیت آیزنگ اجرا گردید. جهت تجزیه و تحلیل آماری داده ها از ضریب همبستگی, آزمون اعتبار آماری ضریب همبستگی و آزمون ضریب تعیین(v) . نتایج نشان داد: بطور کلی بین سلامت روان و شخصیت هنرآموزان رابطه معنادار وجود دارد. همچنین در جو سازمانی باز, بین سلامت روان و شخصیت هنرآموزان رابطه معنادار وجود دارد. ولی در جو سازمانی بسته, بین سلامت روان و شخصیت هنرآموزان رابطه وجود ندارد. نتیجه گیری: مطابق با پیشینه پژوهش که از وجود رابطه میان سلامت روان و شخصیت حمایت می کند, در این پژوهش نیز ارتباط میان سلامت روان و شخصیت نشان داده شد.
کلید واژه: جو سازمانی, سلامت روان, شخصیت, هنرآموزان هنرستان ها

لینک کمکی