دانلود فایل تخمین بهینه ضرایب مدل سیگنال فراصوتی با ترکیب الگوریتم های بهینه سازی گروه ذرات و گوس-نیوتن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل تخمین بهینه ضرایب مدل سیگنال فراصوتی با ترکیب الگوریتم های بهینه سازی گروه ذرات و گوس-نیوتن :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مهندسی مکانیک مدرس (فنی و مهندسی مدرس)

تعداد صفحات :12

در یک آزمون فراصوتی پژواک های بازگشتی از درون قطعه دارای اطلاعات مفید و ارزشمندی در مورد مشخصات هندسی و ریزساختاری قطعه هستند. این اکوهای فراصوتی را می توان با استفاده از مدل پالس گوسی, که دارای پنج پارامتر مستقل است, مدل سازی کرد. برای مدل سازی دقیق یک اکو, پارامترهای پالس گوسی باید هر چه دقیق تر از روی اکوی واقعی محاسبه شوند. الگوریتم های متفاوتی برای تخمین این پنج پارامتر وجود دارد. در این پژوهش از سه روش بهینه سازی گوس-نیوتن (GN), گروه ذرات (PSO) و الگوریتم ژنتیک (GA) برای این منظور استفاده خواهد شد و مزایا و معایب هر یک از این روش ها طی مثال هایی بررسی خواهد شد و در نهایت با ترکیب این الگوریتم ها مزایای یک الگوریتم, جایگزین معایب الگوریتم دیگر خواهد شد. در مورد سیگنال هایی که دارای چندین پژواک فراصوتی هستند از اصل حداقل طول توصیف (MDL) برای تخمین تعداد اکوها استفاده شده است و برای تسهیل تخمین پارامترهای تمامی پژواک ها از الگوریتم بیشینه سازی امید تعمیم یافته با فضای تناوبی (SAGE) استفاده خواهد شد. برای ارزیابی کارآیی الگوریتم ها نیز سیگنال های شبیه سازی شده و آزمایشی در حالت هایی که اکوها همپوشانی داشته و یا بدون همپوشانی هستند مورد بررسی قرار خواهد گرفت. الگوریتم ترکیبی در تمامی شرایط مورد مطالعه بهتر از الگوریتم های منفرد عمل نموده است.
کلید واژه: آزمون فراصوتی, پردازش سیگنال, الگوریتم گوس, نیوتن, الگوریتم بهینه سازی گروه ذرات, الگوریتم ژنتیک

لینک کمکی