دانلود فایل شبیه سازی عددی و بررسی سرعت و تغییر شکل حباب در کانال شیب دار با دو شیب متوالی به روش VOF-PLIC

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل شبیه سازی عددی و بررسی سرعت و تغییر شکل حباب در کانال شیب دار با دو شیب متوالی به روش VOF-PLIC :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مهندسی مکانیک مدرس (فنی و مهندسی مدرس)

تعداد صفحات :10

در تحقیق حاضر, سرعت و تغییر شکل حباب هوا در مایع ساکن در شیب های مختلف و متوالی 5 تا 90 درجه نسبت به افق بررسی شده است. به این منظور, جریان دوفازی آب- هوا با استفاده از روش حجم سیال شبیه سازی عددی شده است. برای ردیابی سطح مشترک دو فاز از روش بازسازی سطح مشترک تکه ای خطی استفاده شده است. نیروی کشش سطحی با مدل نیروی سطحی پیوسته مدل سازی شده است. نتایج شبیه سازی نشان می دهد که بیشینه سرعت حباب در زاویه 45 درجه می باشد که با نتایج محققان پیشین تطابق دارد. در ادامه, حرکت حباب در دو شیب متوالی در حالت های مختلف شبیه سازی شده است. در محل تغییر شیب, بدلیل حرکت مایع تحت نیروی گرانش, یک گردابه تشکیل می شود. این گردابه باعث تغییر شکل و سرعت حباب می شود. گردابه در تغییر شیب کم به زیاد, موجب پخ شدن نوک حباب و کاهش سرعت آن شده و در تغییر شیب زیاد به کم, موجب تیز شدن نوک حباب و افزایش سرعت آن می شود. بیشینه سرعت متوسط حرکت حباب در دو شیب متوالی با شیب اول 60 و شیب دوم 30 درجه بدست آمد.
کلید واژه: شبیه سازی عددی, حباب, کانال شیب دار, روش حجم سیال

لینک کمکی