دانلود فایل بهبود رفتار ارتعاشی صفحه ساندویچی با لایه های کامپوزیتی متعامد با استفاده از لایه الاستومر هوشمند

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل بهبود رفتار ارتعاشی صفحه ساندویچی با لایه های کامپوزیتی متعامد با استفاده از لایه الاستومر هوشمند :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مهندسی مکانیک مدرس (فنی و مهندسی مدرس)

تعداد صفحات :16

در این مقاله, تحلیل فرکانسی صفحه ساندویچی هوشمند با استفاده از روش المان محدود مورد بررسی قرار می گیرد. این صفحه ساندویچی از دو لایه الاستیک کامپوزیتی با لایه های متعامد و یک لایه میانی الاستومر مگنتورئولوژیکال (MRE) تشکلیل شده است. الاستومر مگنتورئولوژیکال ماده ای هوشمند است که خصوصیات آن با اعمال میدان مغناطیسی قابل کنترل بوده و زمان پاسخ دهی آن به میدان مغناطیسی بسیار کوتاه است. از این ویژگی می توان به منظور بهبود رفتار یک سازه استفاده نمود. به منظور مدل سازی صفحه ساندویچی با لایه میانی الاستومر مگنتورئولوژیکال از یک مدول برشی مختلط برای نمایش رفتار ماده الاستومر استفاده شده است که رفتار پیش از تسلیم ماده الاستومر هوشمند را ارائه می دهد. در مطالعه کنونی, تاثیر پارامترهای مختلفی از قبیل شدت میدان مغناطیسی اعمال شده به لایه الاستومر, نحوه قرارگیری لایه ها در صفحات الاستیک موجود در دو طرف لایه هوشمند و شرایط مرزی مختلف روی فرکانس ها و ضرایب اتلاف مودال صفحه ساندویچی مورد بررسی قرار می گیرد. با توجه به بررسی های انجام شده, مشاهده می شود که با در نظر گرفتن مقادیر و شرایط خاص برای شدت میدان مغناطیسی, چیدمان لایه های کامپوزیتی و شرایط مرزی می توان به وضیت مطلوبی برای صفحه ساندویچی دست یافت, به گونه ای که نیازهای طراحی برآورده شود.
کلید واژه: صفحه ساندویچی, الاستومر مگنتورئولوژیکال, تحلیل فرکانسی, المان محدود

لینک کمکی