دانلود فایل بررسی و مقایسه مشکلات رفتاری کودکان 9-7 سال بر حسب مادران شاغل و خانه دار در شهر کرمان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل بررسی و مقایسه مشکلات رفتاری کودکان 9-7 سال بر حسب مادران شاغل و خانه دار در شهر کرمان :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : بهداشت و توسعه

تعداد صفحات :14

مقدمه: مادر در رشد روانی, اجتماعی و جسمانی کودک تاثیر و نقش پر اهمیتی دارد. هدف از این تحقیق تعیین و مقایسه مشکلات رفتاری کودکان 9-7 سال بر حسب مادران شاغل و خانه-دار بود.روش ها: این مطالعه از نوع مقطعی و تحلیلی شامل 160 دانش آموز در دو گروه 80 نفری شامل مادران شاغل و خانه دار است. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه Rutter استفاده شد. اطلاعات با نرم افزار SPSS نسخه 18 و با آمار توصیفی و استنباطی و آزمون های کای دو و t- test و ضریب همبستگی اسپیرمن تجزیه و تحلیل شد.نتایج: نگرانی, مشکل در خواب, غذا خوردن و نافرمانی در کودکان مادران شاغل و عصبی بودن در کودکان مادران خانه دار به طور معنی داری بیشتر بود. رفتارهایی مانند عدم کنترل ادرار, مشکل در خواب و غذا خوردن, غمگین بودن, نافرمانی, عصبی بودن, گریه زیاد, عدم تمرکز و بهانه جویی در پسران و حالت تهوع و لکنت زبان در دختران به طور معنی داری بیشتر بوده است. همچنین بین تحصیلات والدین و مشکلات روحی و رفتاری کودکان رابطه وجود داشت و این مشکلات در تحصیلات پایین تر بیشتر بود.بحث و نتیجه گیری: در این مطالعه اختلالات رفتاری هم در کودکان مادران شاغل و هم مادران خانه دار مشاهده شد و لازم است تحقیقات بیشتری در مورد علت این اختلالات انجام شود.
کلید واژه: اختلالات رفتاری کودکان, مادران, شاغل, خانه دار

لینک کمکی