دانلود فایل بررسی همبستگی بین آزمون های کفایت حرکتی بروینینکز ازرتسکی و مقیاس رشدی - حرکتی پی بادی درارزیابی مهارتهای حرکتی کودکان آموزش پذیر مبتلا به ناتوانی هوشی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل بررسی همبستگی بین آزمون های کفایت حرکتی بروینینکز ازرتسکی و مقیاس رشدی - حرکتی پی بادی درارزیابی مهارتهای حرکتی کودکان آموزش پذیر مبتلا به ناتوانی هوشی :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : پژوهش در علوم توانبخشی

تعداد صفحات :12

مقدمه: کودکان با ناتوانی هوشی و رشدی در عملکردهای حرکتی محدودیت ها و نقص هایی دارند. بنابراین شناخت و ارزیابی مشکلات حرکتی این کودکان در سنین پیش از دبستان جهت ارائه خدمات درمانی مناسب ضروری می باشد. هدف این پژوهش, تعیین همبستگی بین آزمونهای مهارت حرکتی بروینینکز ازرتسکی و مقیاس رشد حرکتی پی بادی -2 در کودکان با ناتوانی هوشی و رشدی آموزش پذیر بود.مواد و روش ها: در این مطالعه مهارتهای حرکتی (درشت, ظریف) 60 کودک باناتوانی هوشی و رشدی 83-54 ماهه به وسیله تست های BOTMP و PDMS2 مورد ارزیابی قرار گرفت.یافته ها: نتیج نشان داد که بین دو تست حرکتی در نمرات کل (0.62-0.91=r), نمرات حرکات درشت (r=0.58-0.88) و نمرات حرکات ظریف (r=0.60-0.88) همبستگی متوسط تا بالایی وجود داشته است.نتیجه گیری: با توجه به همبستگی متوسط تا بالای بین دو تست BOTMP و PDMS2 درمانگر می تواند جهت ارزیابی مهارتهای حرکتی کودکان با ناتوانی هوشی و رشدی از یکی از این آزمون ها استفاده کند و با توجه به آیتم های مورد ارزیابی و زمان آزمون ها به نظر می رسد در این گروه از کودکان آزمون PDMS2 بهتر از آزمون BOTMP بوده است.
کلید واژه: PDMS2 ,BOTMP, ناتوانی هوشی, مهارت های حرکتی

لینک کمکی