دانلود فایل امکان سنجی کربن فعال استخراج شده از برگ کهور به عنوان جاذب جدید در حذف رنگهای راکتیو قرمز 198 و آبی 19

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل امکان سنجی کربن فعال استخراج شده از برگ کهور به عنوان جاذب جدید در حذف رنگهای راکتیو قرمز 198 و آبی 19 :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : بهداشت و توسعه

تعداد صفحات :18

مقدمه: رنگ موجود در فاضلاب صنایع نساجی و رنگرزی یکی از عمده ترین آلاینده های زیست محیطی به شمار می رود. هدف از این تحقیق, تعیین کارایی حذف رنگ های راکتیو قرمز 198 و راکتیو آبی 19 توسط کربن فعال استخراج شده از برگ کهور می باشد.روش ها: این تحقیق, یک مطالعه تجربی– آزمایشگاهی بوده که در آن اثر متغیرها در کارایی حذف رنگ از فاضلاب سنتتیک مورد بررسی قرار گرفت. از جمله پارامترهای مورد بررسی, اثر pH, زمان تماس, دوز جاذب و غلظت اولیه رنگ بود. همچنین رفتار جذب رنگ ها توسط ایزوترم های فروندلیچ و لانگمویر مورد ارزیابی قرار گرفت.نتا یج: نتایج نشان داد که کارایی حذف رنگ با افزایش میزان pH کاهش ولی با افزایش دوز جاذب, زمان تماس و غلظت اولیه رنگ, افزایش می یابد. واکنش پس از گذشت 40 دقیقه به مرز تعادل رسید و سپس کاهش محسوسی پیدا نمود. راندمان حذف رنگ راکتیو قرمز 198 در غلظت رنگ 60mg/l به حدود 85.81درصد و برای رنگ راکتیو آبی 19 در غلظت رنگ 240mg/l به 97.43 درصد رسید. مدل جذب لانگمویر برای رنگ راکتیو قرمز 198 و مدل فروندلیچ برای رنگ راکتیو آبی 19 بهترین مدل هایی بودند که فرآیند جذب از آن ها تبعیت می کرد.بحث و نتیجه گیری: کارایی جاذب تهیه شده در حذف رنگ از محیط آبی نشان داد که می توان از آن به عنوان یک نوع جاذب موثر و ارزان قیمت در فرآیندهای تصفیه انواع فاضلاب های رنگی استفاده نمود.
کلید واژه: کربن فعال, برگ کهور, زایدات کشاورزی, رنگ راکتیو قرمز 198 , رنگ راکتیو آبی 19, ایزوترم جذب

لینک کمکی