دانلود فایل ترجمه و بررسی روایی و پایایی پرسشنامه مقیاس فردی لکنت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل ترجمه و بررسی روایی و پایایی پرسشنامه مقیاس فردی لکنت :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : پژوهش در علوم توانبخشی

تعداد صفحات :14

زمینه و هدف: مقیاس های فردی ابزارهایی هستند که اختلال را از دیدگاه فرد مبتلا بررسی می کنند. پرسشنامه مقیاس فردی لکنت (sss) به غربالگری سه حیطه شدت لکنت, اجتناب و جایگاه کنترل در یک مجموعه واحد می پردازد که می تواند ضرورت نیاز به ارزیابی بیشتر جنبه های مختلف لکنت را نشان دهد. هدف این تحقیق, ترجمه و تعیین روایی و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه مقیاس فردی لکنت بود.روش بررسی: با اجرای یک مطالعه آزمایشی بر روی 17 فرد دارای لکنت و انجام یک مصاحبه نیمه ساختمند با آنها روایی صوری و ثبات درونی پرسشنامه مقیاس فردی لکنت (Subjective stuttering scale: SSS) بررسی شد. در مرحله بعد 20 فرد بزرگسال دارای لکنت پرسشنامه تعدیل یافته را به همراه آزمون فهرست ادراکی لکنت PSI) perception of stuttering inventory), مقیاس جایگاه کنترل رفتار LCB) locus of control behavior scale) و محاسبه درصد لکنت از نمونه گفتاری ضبط شده آنها به منظور بررسی روایی همزمان, تکمیل نمودند.یافته ها: نتایج تحقیق نشان داد که با توجه به میزان Cronbach"s alpha محاسبه شده (a=0.92) مقیاس از پایایی بالایی برخوردار است. در بررسی روایی همزمان, بین مقیاس درصد هجاهای لکنت شده (SS%) و سوال 1 پرسشنامه SSS)) (a=0.01 r=0.67) همبستگی معنی داری وجود دارد و همچنین بین زیر آزمون اجتناب در پرسشنامه (SSS) و زیرآزمون اجتناب در پرسشنامه (PSI) همبستگی معنی داری وجود دارد (r=0.75 و a=0.05), اما بین زیرآزمون حوزه کنترل پرسشنامه (SSS) و پرسشنامه (LCB) همبستگی معناداری وجود ندارد r=0.15)). هم چنین مقیاس از روایی سازه مناسبی برخوردار می باشد.نتیجه گیری: با توجه به نتایج بدست آمده می توان اظهار داشت که نسخه فارسی مقیاس فردی لکنت از روایی و پایایی مناسب برخوردار است.
کلید واژه: لکنت, ارزیابی, خود ارزیانی, جایگاه کنترل, اجتناب, مقیاس فردی لکنت

لینک کمکی