دانلود فایل ارزش تشخیصی و تعیین بهترین نقطه برش پارامترهای سونوگرافی در تمایز لنفادنوپاتی سطحی خوش خیم از بدخیم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل ارزش تشخیصی و تعیین بهترین نقطه برش پارامترهای سونوگرافی در تمایز لنفادنوپاتی سطحی خوش خیم از بدخیم :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : بهداشت و توسعه

تعداد صفحات :12

مقدمه: تشخیص لنفادنوپاتی بدخیم برای طرح درمان, مرحله بندی قبل از درمان و تعیین پروگنوز بیماری اهمیتی ویژه دارد. امروزه از روش های تشخیصی گوناگونی که بسیار تهاجمی و پر هزینه هستند, جهت افتراق لنفادنوپاتی های خوش خیم از بدخیم استفاده می شود. استفاده از سونوگرافی به عنوان روشی غیر تهاجمی و کم هزینه و در دسترس پیشنهاد شده است. هدف مطالعه حاضر تعیین ارزش تشخیصی برخی از پارامترهای سونوگرافی در تمایز لنفادنوپاتی های سطحی خوش خیم و بدخیم می باشد.روش ها: از غدد لنفاوی 100 بیمار واجد شرایط بررسی پاتولوژیک لنفادنوپاتی سطحی, سونوگرافی انجام شد. در دسترس ترین غده لنفی علامت گذاری و نمونه برداری شد. با مقایسه نتایج سونوگرافی و پاتولوژی, حساسیت و ویژگی تست و تقطه برش مناسب بر اساس منحنی ROC با نرم افزار SPSS نسخه 17 تعیین شد.نتایج: از 100 غده مورد بررسی, 55 مورد خوش خیم و 45 مورد بد خیم بودند. نسبت ضخامت کورتکس به مدولا در موارد خوش خیم و بد خیم تفاوت معنی داری نداشت. الگوی خون رسانی و میانگین شاخص های PI (p=0.007) و RI (p<0.001) در غدد بدخیم و خوش خیم تفاوت معنی داری داشتند. ضخامت 7.95 mm کورتکس با حساسیت 62.2%, ویژگی 72.7% و دقت 70%, بهترین نقطه تمایز لنفادنوپاتی های بدخیم از موارد خوش خیم بود.بحث و نتیجه گیری: معیارهای کالر داپلر در ترکیب با سونوگرافی Gray scale می توانند در انتخاب بیماران برای انجام بیوپسی یا FNA بسیار کمک کننده باشند, اما نمی توانند به طور کامل جایگزین بررسی پاتولوژیک شوند.
کلید واژه: کالرداپلر, پاتولوژی, لنفادنوپاتی سطحی, سونوگرافی

لینک کمکی