دانلود فایل بررسی مقایسه ای سبک های یادگیری بهورزان با استفاده از پرسشنامه های وارک و کلب و ارتباط آن ها با پیشرفت تحصیلی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل بررسی مقایسه ای سبک های یادگیری بهورزان با استفاده از پرسشنامه های وارک و کلب و ارتباط آن ها با پیشرفت تحصیلی :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : پژوهش در آموزش علوم پزشکی

تعداد صفحات :13

مقدمه: سبک های یادگیری روش هایی هستند که فراگیر در فرآیند یادگیری از آن بهره می گیرد تا اطلاعات و تجربیات تازه را در ذهن خود سازمان دهی کند. این مطالعه با هدف مقایسه سبک های یادگیری بهورزان با استفاده از دو پرسشنامه وارک و کلب و بررسی ارتباط آن ها با پیشرفت تحصیلی در سال 1392 انجام گرفت.روش ها: در این مطالعه توصیفی – تحلیلی, 169 نفر از بهورزان دانشگاه علوم پزشکی قزوین به روش سرشماری انتخاب شده و با پاسخ به پرسش نامه های استاندارد وارک و کلب مورد بررسی قرار گرفتند. معدل کل دروس و آخرین معدل قبل از شروع دوره بهورزی به عنوان شاخص پیشرفت تحصیلی در نظر گرفته شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و آمار تحلیلی شامل آزمون c2, همبستگی Pearson و ANOVA استفاده شد.یافته ها: بر اساس پرسشنامه استاندارد شده کلب و وارک به ترتیب, اکثریت بهورزان در هر دو جنس دارای سبک واگرا و سبک خواندنی- نوشتنی بودند. بین جنسیت, سن, سابقه کاری و پیشرفت تحصیلی بهورزان با نوع سبک های یادگیری وارک و کلب بهورزان رابطه معنی دار آماری وجود نداشت. بین نوع سبک های یادگیری منتج از دو پرسشنامه رابطه معنی داری یافت نشد.نتیجه گیری: ارزیابی سبک یادگیری به روش کلب و وارک نتایج یکسانی بدست نمی دهد و احتمالا استفاده از دو شیوه, نتایج دقیق تری در مورد ویژگی های یادگیری فراگیران فراهم می آورد. اکثریت بهورزان در هر دو جنس دارای سبک های یادگیری واگرا و خواندنی- نوشتنی بوده و از سبک دیداری در دوره نیمه حضوری کمتر استفاده می نمودند.
کلید واژه: یادگیری, وارک, کلب, کارکنان بهداشتی, پیشرفت تحصیلی

لینک کمکی