دانلود فایل بررسی چالش های آموزش عالی بین المللی در دانشگاه شهید بهشتی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل بررسی چالش های آموزش عالی بین المللی در دانشگاه شهید بهشتی :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : پژوهش های آموزش و یادگیری (دانشور رفتار)

تعداد صفحات :18

پژوهش حاضر با هدف (دانلود فایل بررسی چالش های آموزش عالی بین المللی در دانشگاه شهید بهشتی) به روش توصیفی- پیمایشی صورت گرفته است. جامعه آماری پژوهش, 575 نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی بودند که تعداد 230 نفر از آنها به روش نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم و بر اساس جدول کرجسی و مورگان به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش, پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی و پایایی آن, تایید شد. جهت تحلیل داده ها از آزمون های تی تک نمونه ای, تی دو گروهی مستقل, تحلیل واریانس یک راهه, آزمون تعقیبی شفه و آزمون اولویت بندی فریدمن, استفاده شده است. مهمترین یافته ها عبارت بودند از اینکه چالش های مالی, فرهنگی, فناورانه, ساختاری, دیپلماتیکی و دانشگاهی در سطح 0.05 معنادار است, همچنین از دید اعضای هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی, مهمترین چالش هایی که آموزش عالی بین المللی با آنها مواجه است به ترتیب, چالش های (فرهنگی, ساختاری, دیپلماتیکی, فناورانه, مالی و دانشگاهی) هستند.
کلید واژه: جهانی شدن, بین المللی شدن, آموزش عالی بین المللی, دانشگاه شهید بهشتی

لینک کمکی