دانلود فایل عوامل تاثیرگذار بر نگرش مراجعین به داروخانه نسبت به نقش داروساز: شهر تهران 1393

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل عوامل تاثیرگذار بر نگرش مراجعین به داروخانه نسبت به نقش داروساز: شهر تهران 1393 :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مدیریت بهداشت و درمان (نظام سلامت)

تعداد صفحات :10

مقدمه: با توجه به اهمیت توصیه های داروساز در اثر بخشی دارو و جایگاه داروساز در سلامت جامعه, نگرش افراد به نقش داروساز مهم است. داروساز علاوه بر توزیع دارو, به راهنمایی مراجعین و نظارت بر وضعیت سلامت آنان می پردازد. توصیه های داروساز درباره نحوه مصرف, میزان و هم چنین اثرات دارو, ابهام و سردرگمی افراد را بر طرف می کند و به آنان حس امنیت می بخشد. هدف پژوهش حاضر, بررسی عوامل موثر بر نگرش مراجعین به نقش داروساز است.روش پژوهش: این تحقیق توصیفی تحلیلی به شیوه مقطعی و با تکمیل 400 پرسشنامه در سه ماه نخست 1393 در تهران انجام گردید. ابزار تحقیق پرسشنامه محقق ساخته و روش نمونه گیری, خوشه ای چند مرحله ای بود. روایی آن صوری و محتوایی و پایایی آن با محاسبه ضریب آلفای کرنباخ 0.8008 محاسبه گردید. داده ها توسط نرم افزار SPSS19 تحلیل و توسط آزمون رگرسیون متغیرهای موثر شناسایی شدند.یافته ها: داروساز توانسته انتظارات 70.5% مراجعین را در حد متوسط برآورده سازد و 50.3% مراجعین در حد زیاد از وظایف داروساز آگاهی داشته و 42.4% در حد متوسط با داروساز ارتباط برقرار کرده و 51.3% در حد متوسط به داروساز اعتماد داشتند. در نهایت 48.7% نگرش مثبتی به داروساز داشتند.نتیجه گیری: آگاهی مراجعین از وظایف داروساز, ارتباط بیشتر با داروساز,اعتماد به داروساز و برآوردن انتظارات مراجعین, نگرش آنان را به داروساز بهبود می بخشد. بر اساس آزمون رگرسیون متغیر (برآوردن انتظارات بیماران) سهم بیشتری در پیشگویی متغیر نگرش داشت.
کلید واژه: داروساز, نگرش مراجعین انتظارات مراجعین, داروخانه

لینک کمکی