دانلود فایل نقش دین در جهت دهی به مصرف موسیقی (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه مازندران)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل نقش دین در جهت دهی به مصرف موسیقی (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه مازندران) :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : فرهنگ در دانشگاه اسلامی

تعداد صفحات :25

هدف: پژوهش حاضر در پی بررسی اکتشافی نقش دین و دینداری دانشجویان در مصرف انواع مسوولیت پذیری گونه های موسیقایی بود.روش: پژوهش حاضر با استفاده از روش پیمایشی انجام شده است و داده ها با استفاده از پرسشنامه جمع آوری شده اند. حجم نمونه آماری از طریق فرمول کوکران, 373 نفر برآورد شد که به منظور افزایش دقت, به 400 نفر افزایش یافت. در این پژوهش از روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای استفاده شده است.یافته ها: تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد دین می تواند افراد را از مصرف گونه های غربی مانند تکنو, رپ و هوی متال بازدارد و مصرف گونه هایی به ظاهر ایرانی که رنگ و بوی غربی دارد را محدود کند.نتیجه گیری: با توجه به وضعیت موجود, به نظر می رسد ارزش ها, نمادها و انتقادهای دینی از ایدئولوژی مصرف گرایی بی حد و حصر و تجمل گرایانه می تواند چاره ساز باشد. پژوهش حاضر نشان داد که دینداری می تواند در جهت دهی و بازدارندگی از مصرف بعضی از گونه های موسیقی, تاثیرگذار باشد.
کلید واژه: مصرف فرهنگی, دینداری, مصرف موسیقی, گونه موسیقایی

لینک کمکی