دانلود فایل رابطه سلامت سازمانی و اعتماد سازمانی از دیدگاه کارکنان بیمارستان های آموزشی منتخب دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل رابطه سلامت سازمانی و اعتماد سازمانی از دیدگاه کارکنان بیمارستان های آموزشی منتخب دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مدیریت بهداشت و درمان (نظام سلامت)

تعداد صفحات :14

مقدمه: توانایی سازمان در حفظ, بقا و سازش با محیط و بهبود این توانایی خود را می توان به سلامت سازمانی تعبیر کرد. به نظر می رسد سلامت سازمانی و اعتماد سازمانی با یکدیگر ارتباط داشته باشند. از اینرو پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه سلامت سازمانی و اعتماد سازمانی از دیدگاه کارکنان بیمارستان های آموزشی منتخب دانشگاه علوم پزشکی اهواز صورت گرفت.روش پژوهش: این پژوهش ازنوع توصیفی- تحلیلی بود و به صورت مقطعی در سال 1392 انجام شد. نمونه پژوهش 210 نفر از پرسنل شاغل در بیمارستان های آموزشی منتخب (گلستان و امام خمینی) بود. داده ها با استفاده از پرسشنامه های استاندارد سلامت سازمانی هوی و فیلدمن (1996) و اعتماد سازمانی کاناواتاناچی و یو (2002) جمع آوری گردید. این داده ها با استفاده از آمار توصیفی و شاخص های مرکزی آماری مانند میانگین و انحراف معیار نمایش داده شد و از طریق آزمون همبستگی پیرسون در محیط SPSS19 تحلیل گردید.یافته ها: بین سلامت و اعتماد سازمانی همبستگی معنادار ضعیف و مثبتی (r=0.23) مشاهده شد (P=0.02). بین بعد یگانگی نهادی با اعتماد سازمانی همبستگی ضعیف و منفی معناداری وجود داشت (r=-0.16 و P=0.03). بین ابعاد ساخت دهی, پشتیبانی منابع, ملاحظه گری و تاکید علمی با اعتماد سازمانی همبستگی ضعیف و مثبت (0.16<r<0.29) معناداری مشاهده شد (0.001<P<0.035). بین بعد روحیه و اعتماد سازمانی همبستگی نسبتا قوی و مثبتی یافت گردید (r=0.30 و P<0.001).نتیجه گیری: با توجه به همبستگی سلامت و اعتماد سازمانی, تلاش برای فراهم آوردن آموزش های مناسب, تامین منابع لازم, تسهیل ارتباطات, ایجاد محیطی صمیمی و حمایت از کارکنان می تواند ضمن افزایش سطح سلامت سازمانی, باعث افزایش اعتماد ایشان به سازمان گردد.
کلید واژه: سلامت سازمانی, اعتماد سازمانی, بیمارستان

لینک کمکی