دانلود فایل ارزیابی میزان مسوولیت پذیری دانشجویان دانشگاه کاشان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل ارزیابی میزان مسوولیت پذیری دانشجویان دانشگاه کاشان :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : فرهنگ در دانشگاه اسلامی

تعداد صفحات :29

هدف: هدف این مقاله, بررسی مسوولیت پذیری دانشجویان دانشگاه کاشان بوده است.روش: روش مورد استفاده در این تحقیق, توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش, شامل کلیه دانشجویان دانشگاه کاشان بود که از میان آنها 149 نفر به عنوان نمونه انتخاب شد. در تحقیق حاضر از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای استفاده شده است. ابزار تحقیق, پرسشنامه محقق ساخته مسوولیت پذیری در قالب 42 گویه بسته پاسخ با طیف پنج درجه ای لیکرت بود. روایی محتوایی و سازه پرسشنامه توسط افراد متخصص مورد تایید قرار گرفت و ضریب پایایی آن, با استفاده از ضریب آلفای کرانباخ 0.86 برآورد شد. تجزیه و تحلیل داده ها در سطح استنباطی (آزمون t تک نمونه ای, آزمون t مستقل, تحلیل واریانس) با استفاده از نرم افزار اس.پی.اس.اس صورت گرفت.یافته ها: یافته ها نشان داد: میانگین هر یک از مولفه های مسوولیت پذیری بالاتر از حد متوسط است. بین میزان مسوولیت پذیری دانشجویان بر حسب جنسیت, تفاوت معنادار وجود ندارد؛ اما این تفاوت بر حسب رشته تحصیلی و مقطع تحصیلی معنادار است.نتیجه گیری: دانشجویان تمایل دارند هر کاری را به بهترین نحو انجام دهند و به موقع تمام کنند؛ به قوانین دانشگاه پایبند و متعهدند؛ خود را در حفظ اموال عمومی دانشگاه مسوول می دانند. همچنین دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی به عنوان مهم ترین و اساسی ترین اشکال سرمایه گذاری در نیروی انسانی, باید برای آموزش و تقویت مهارت ها و قابلیت های اجتماعی و از جمله مسوولیت پذیری در عرصه های فردی و اجتماعی تلاش کنند.
کلید واژه: مسوولیت پذیری, خودمدیریتی, نظم پذیری, سازمان یافتگی, پیشرفت گرایی

لینک کمکی