دانلود فایل عوامل موثر بر پیاده سازی سیستم مدیریت دانش در شبکه بهداشت و درمان شهرستان ارسنجان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل عوامل موثر بر پیاده سازی سیستم مدیریت دانش در شبکه بهداشت و درمان شهرستان ارسنجان :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مدیریت بهداشت و درمان (نظام سلامت)

تعداد صفحات :22

مقدمه: مدیریت دانش نقش مهمی در بهبود اثربخشی و کارایی سازمان ها ایفا کرده است. هدف این مقاله بررسی عوامل موثر بر اجرای برنامه های مدیریت دانش در شبکه بهداشت و درمان شهرستان ارسنجان است.روش پژوهش: روش پژوهش مورد استفاده توصیفی همبستگی, از نوع نظرسنجی است که از لحاظ زمانی یک پژوهش مقطعی به حساب می آید. جهت گردآوری اطلاعات از پرسش نامه های مدیریت دانش, فرهنگ سازمانی, قابلیت های فناوری اطلاعات و ساختار سازمانی استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهرستان ارسنجان تشکیل می دهند. برای آزمون فرضیه های پژوهش از روش تحلیل مسیر و با استفاده از نرم افزارهای آماری SPSS19 و AMOS20 نسخه 20 تحلیل ها انجام شده است.یافته ها: یافته های حاصل از پژوهش حاضر بیانگر این است که بطور کلی فرهنگ سازمانی, ساختار سازمانی و قابلیت های فناوری اطلاعات عامل موثری در پیاده سازی سیستم مدیریت دانش در شبکه بهداشت و درمان شهرستان ارسنجان است. هم چنین طبق مدل ارائه شده قابلیت های فناوری اطلاعات دارای نقش واسطه ای در ارتباط بین فرهنگ و ساختار سازمانی با مدیریت دانش می باشد. شاخص نیکویی برازش مدل GFI در این پژوهش 0.907 محاسبه شده است که حاکی از نیکویی برازش مدل می باشد.نتیجه گیری: در خصوص ایجاد دانش و استفاده بهینه از آن در شبکه های بهداشت و درمان, مدیریت باید با فرهنگ سازی و ایجاد زیرساختارهای مناسب فناوری اطلاعات بعنوان عوامل کلیدی, به پیاده سازی و بکارگیری سیستم مدیریت دانش در سازمان خود کمک کند.
کلید واژه: مدیریت دانش, فرهنگ سازمانی, ساختار سازمانی, فناوری اطلاعات, شبکه بهداشت و درمان

لینک کمکی