دانلود فایل بررسی ارتباط شادی, سلامت عمومی و افق های زمانی (انتظارگرایی) با عملکرد تحصیلی دانشجویان جدیدالورود (ورودی 90) دانشگاه علوم پزشکی لرستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل بررسی ارتباط شادی, سلامت عمومی و افق های زمانی (انتظارگرایی) با عملکرد تحصیلی دانشجویان جدیدالورود (ورودی 90) دانشگاه علوم پزشکی لرستان :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : فرهنگ در دانشگاه اسلامی

تعداد صفحات :24

هدف: عملکرد تحصیلی دانشجویان و عوامل تاثیرگذار بر آن, همواره مورد توجه دانشگاه ها و موسسات آموزشی بوده است. هدف پژوهش حاضر, بررسی ارتباط شادی, سلامت عمومی و افق های زمانی با عملکرد تحصیلی بوده است.روش: در این مطالعه همبستگی, 317 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لرستان به روش سرشماری به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری شامل پرسشنامه شادی آکسفورد, پرسشنامه افق های زمانی و پرسشنامه سلامت عمومی بود. برای اندازه گیری عملکرد تحصیلی دانشجویان, از معدل نیمسال آنان استفاده شد.یافته ها: نتایج نشان داد که شادی, افق های زمانی (به ویژه زیرمقیاس طرح ریزی برای آینده) و سلامت عمومی, سهم معناداری در پیش بینی عملکرد تحصیلی دانشجویان داشتند. همچنین بین عملکرد تحصیلی, سلامت عمومی (سلامت عمومی کلی و زیرمقیاس اختلال عملکرد اجتماعی) و افق های زمانی دانشجویان دختر و پسر تفاوت معناداری به دست آمد. اما بین میزان شادی در دو جنس, تفاوت معناداری مشاهده نشد.نتیجه گیری: با توجه به ارتباط شادی, سلامت عمومی و افق های زمانی با عملکرد تحصیلی, لازم است برنامه هایی در جهت بالا بردن سطح سلامت روانی دانشجویان و فراهم آوردن محیطی شاد در فضای دانشگاه اجرا شود.
کلید واژه: شادی, افق های زمانی, سلامت عمومی, عملکرد تحصیلی, دانشجویان

لینک کمکی