دانلود فایل بررسی میزان هنجارشکنی ازدواج و علل موثر بر آن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل بررسی میزان هنجارشکنی ازدواج و علل موثر بر آن :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : فرهنگ در دانشگاه اسلامی

تعداد صفحات :25

هدف: هدف پژوهش حاضر, بررسی هنجارشکنی ازدواج و علل آن بوده است. چارچوب نظری پژوهش, برگرفته از نظریه چلبی است.روش: روش مورد استفاده در این پژوهش, روش کمی با فن پرسشنامه و حضور 117 نفر از افراد 18 تا 35 ساله شهر تهران از هر دو جنس بوده است. برای تحلیل داده های تحقیق از آزمون های مختلف آماری و تحلیل مسیر استفاده شده است.یافته ها: متغیرهای فرصت (فرصت رابطه ای), انتظار (سازگاری درونی, اخلاق عملی, اخلاق نظری, کنترل) و معنا (نگاه به ازدواج), با هنجارشکنی ازدواج, ارتباط معنادار دارند و این ارتباط به گونه ای ست که با افزایش این متغیرها, هنجارشکنی ازدواج کاهش می یابد.نتیجه گیری: نتایج تحقیق حاکی از آن است که میانگین هنجارشکنی مردان بیشتر از زنان است و متغیرهای مستقل محرومیت نسبی, فرصت مادی, فرصت رابطه ای, فرصت فرهنگی, کنترل, اخلاق عملی, سازگاری درونی, سازگاری بیرونی و نگاه به ازدواج, در احتمال هنجارشکنی ازدواج جوانان تاثیرگذارند. از دیدگاه پاسخ دهندگان, خانواده بیشترین تاثیرات را بر جوانان دارد. همچنین جامعه باید راهکاری برای ارضای نیاز جنسی جوانان در شرایط کنونی, با توجه به عدم سهولت ازدواج آنان بیابد؛ فراهم کردن فرصت های شغلی و فرهنگی بیشتر در سطح جامعه و تقلیل شرایط محرک غریزه جنسی در جامعه برای جوانان, به خصوص در زمانی که امکان تحقق ازدواج برای آنها مهیا نیست و فراهم کردن تفریحات سالم برای آنها در زمانهای اوقات فراغت می تواند از اولویت های مهم باشد.
کلید واژه: فرصت, نیاز, انتظار, معنا, عزت نفس, هنجار, هنجارشکنی, ازدواج

لینک کمکی