دانلود فایل مقایسه نتایج ترمیم عصب اولنار به دو روش اپی نوریوم و پری نورویوم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل مقایسه نتایج ترمیم عصب اولنار به دو روش اپی نوریوم و پری نورویوم :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان

تعداد صفحات :6

زمینه و هدف: ترمیم اعصاب محیطی یکی از چالش برانگیزترین مباحث در جراحی ترمیمی بوده و علی رغم پیشرفت های حاصله, ترمیم عصب در کمتر از 50 درصد باعث بهبود عملکرد می گردد. این مطالعه به منظور مقایسه نتایج آزمایشگاهی و بالینی ترمیم عصب اولنار به دو روش اپی نوریوم و پری نوریوم انجام گردید.روش بررسی: در این کارآزمایی بالینی 28 بیمار مبتلا به قطع عصب اولنار داوطلب عمل جراحی پیوند عصب به صورت تصادفی در دو گروه درمانی روش اپی نوریوم و پری نوریوم تقسیم شدند. چهار ماه بعد از درمان وضعیت بهبودی بیماران با انجام معاینات حسی - حرکتی, الکترومیوگرافی و سرعت هدایت عصبی روی دو عضله FDI (first dorsal interosseous muscle) و ADM (abductor digiti minimi muscle) مقایسه گردید.یافته ها: میانگین مقادیر دامنه فعالیت عصب و زمان تاخیر و سرعت هدایت فعالیت عصب در سمت سالم نسبت به سمت مبتلا هم در روش اپی نوریوم و هم در روش پری نوریوم دارای اختلاف آماری معنی داری بود (P<0.05). نسبت زمان تاخیر و سرعت هدایت در روش اپی نوریوم نسبت به روش پری نوریوم مشابه بود و اختلاف آماری معنی داری نداشتند. میزان motor unit potential در عضله 10 ADM بیمار (71 درصد) روش اپی نوریوم و 9 بیمار (64 درصد) روش پری نوریوم تعیین شد. فعالیت عضله FDI در 9 بیمار (64 درصد) روش اپی نوریوم و 8 بیمار (57 درصد) روش پری نوریوم مشاهده شد. 5 بیمار (35.7 درصد) در روش اپی نوریوم و 4 بیمار (28.5 درصد) در روش پری نوریوم دارای لمس سطحی بودند. حس درد در 11 بیمار (78.5 درصد) روش اپی نوریوم و 8 بیمار (57 درصد) روش پری نوریوم وجود داشت.نتیجه گیری: ترمیم عصب اولنار به دو روش اپی نوریوم و پری نوریوم از لحاظ نتایج الکترومیوگرافی و سرعت هدایت فعالیت عصب و عملکرد حسی و حرکتی هیچ تفاوتی نسبت به هم ندارند.
کلید واژه: ترمیم عصب, اپی نوریوم, پری نوریوم, الکترومیوگرافی, سرعت هدایت فعالیت عصب, لمس سطحی, درد

لینک کمکی