دانلود فایل شناسایی و اولویت بندی موانع استفاده از پایانه های فروش بانک صادرات شهرستان بندرعباس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل شناسایی و اولویت بندی موانع استفاده از پایانه های فروش بانک صادرات شهرستان بندرعباس :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مدیریت بازاریابی

تعداد صفحات :24

در حال حاضر لزوم استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در صنعت بانکداری و به خصوص در سیستم های انتقال وجه, به خوبی درک شده و در پی آن اقداماتی مانند استفاده از دستگاه های پایانه فروش, دستگاه های خودپرداز, بانکداری تلفنی و موبایلی, بانکداری اینترنتی و... در حال انجام است. باوجود این, مشکلات و موانع زیادی بر سر راه استقرار و توسعه بانکداری الکترونیک و بالاخص سیستم های انتقال الکترونیکی وجوه در نقطه فروش وجود دارد. هدف از تحقیق حاضر, شناسایی و رتبه بندی موانع استفاده از دستگاه های پایانه فروش بانک صادرات شهرستان بندرعباس است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش جمع آوری اطلاعات پیمایشی است. ابزار اصلی جمع آوری داده های تحقیق, پرسشنامه و مصاحبه است. جامعه آماری این تحقیق کلیه پذیرندگان دستگاه های پایانه فروش بانک صادرات در شهر بندرعباس می باشدکه تعداد دقیق آن ها طبق اطلاعات به دست آمده از واحد کامپیوتر بانک صادرات هرمزگان, 3980 مرکز است. روایی محتوای پرسشنامه به تایید اساتید و افراد صاحبنظر رسید. پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ, مقدار 0.833 بدست آمد که حاکی از پایایی بالای پرسشنامه است. اطلاعات بدست آمده از 350 پرسشنامه با استفاده از نرم افزارSPSS و استفاده از آمار توصیفی و آزمون t تک متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از این تحقیق حاکی از آن است که عمده ترین موانع شناسایی شده, موانع فنی- تکنولوژی, فرهنگی- آموزشی, مدیریتی- سازمانی و مالی- تجاری هستند. با استفاده از آزمون فریدمن نیز مشخص گردید که عامل فنی تکنولوژی در مقایسه با عوامل دیگر از اهمیت بیشتری برخوردار است.
کلید واژه: بانکداری الکترونیک, دستگاه پایانه فروش (POS), استفاده از دستگاه پایانه فروش, کارت الکترونیکی, شبکه شتاب

لینک کمکی