دانلود فایل نقش حوزه های سازمانی در مدیریت تکوین محصول جدید (با رویکرد صنایع خودروسازی ایران)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل نقش حوزه های سازمانی در مدیریت تکوین محصول جدید (با رویکرد صنایع خودروسازی ایران) :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مدیریت بازاریابی

تعداد صفحات :26

با ورود به هزاره جدید میلادی, شرکت ها با افزایش فشارهای رقابتی روبرو شده اند, این رقابت باعث بوجود آمدن چالش های متعددی برای شرکت ها شده است. (توسعه محصول جدید) از مهم ترین این چالش ها است. موضوع (توسعه محصول جدید, موضوعی چندتخصصی است که در تحقیقات متعددی بحث شده است. اما این تحقیقات به بررسی عمیق همزمان تخصص های مختلف و نقش آن ها در توسعه محصول جدید نپرداخته اند. با در نظر گرفتن این خلا, مقاله حاضر با هدف بررسی نقش بخش های مختلف شرکت در فرایند توسعه محصول جدید و مدیریت این فرایند نوشته شده است.در ضمن بررسی های انجام شده از نقش حوزه های مختلف در فرایند توسعه محصول جدید, مدلی نیز ارائه شده است که نقش وظایف مختلف سازمانی را در توسعه محصول جدید بصورت یکپارچه به هم پیوند می زند. یکپارچگی مدل و لحاظ نمودن همه حوزه های سازمانی موضوعی است که در تحقیقات پیشین به آن پرداخته نشده است.این مدل دارای چهار بخش عملیات, مالی, نیروی انسانی و بازاریابی است. نقطه اتصال این چهار بخش, مهم ترین اهداف توسعه محصول جدید است. این اهداف عبارتند از اینکه محصول جدید در چارچوب هزینه های تعیین شده توسعه پیدا کند, کیفیت مطلوب را داشته باشد و بموقع برای عرضه به بازار آماده شود.پژوهش حاضر با توجه به هدفی که دنبال می کند, کاربردی و بر اساس نحوه اجرا و گردآوری داده ها از نوع توصیفی (همبستگی) است. ابزار اندازه گیری در این پژوهش پرسشنامه, و روش تحلیل آن رگرسیون چند متغیره و از نوع سلسه مراتبی است. آزمون مدل طراحی شده, در صنعت خودروسازی ایران و از طریق گردآوری اطلاعات مربوط به 122 پروژه واجد شرایط مطرح شده جهت اعتبار تحقیق انجام شدند.مهمترین نتایج این تحقیق که می تواند کاربرد ارزشمندی در مدیریت پروژه های توسعه محصول جدید داشته عبارتند از:همزمانی فعالیت ها و رسمی بودن فعالیت های توسعه محصول جدید رابطه مثبتی با تحقق اهداف توسعه محصول جدید دارند.استفاده از ساختار سازمانی مناسب رابطه مثبتی با تحقق اهداف توسعه محصول جدید دارد.تحقق اهداف توسعه محصول جدید رابطه مثبتی با موفقیت محصول در بازار (موفقیت در فروش و رضایت مشتریان) دارد.
کلید واژه: توسعه محصول جدید, مدیریت محصول, نوآوری محصول, مدیریت چرخه حیات محصول

لینک کمکی