دانلود فایل نقش سن شناختی در مصرف منزلت گرای مصرف کنندگان میانسال تحصیل کرده ایرانی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل نقش سن شناختی در مصرف منزلت گرای مصرف کنندگان میانسال تحصیل کرده ایرانی :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مدیریت بازاریابی

تعداد صفحات :24

هدف پژوهش: این مقاله با هدف بررسی نقش سن شناختی مصرف کنندگان میانسال تحصیل کرده ایرانی در مصرف منزلت گرای آن ها به اجرا درآمده است.روش پژوهش: مقاله فوق از جهت شیوه گردآوری اطلاعات پیمایشی, از نظر بررسی رابطه بین متغیرها علی (رگرسیونی), از حیث هدف کاربردی و از نظر زمان مقطعی است. تعداد 400 پرسشنامه با مقیاس دهه های سنی و مقیاس لیکرت پنج مقوله ای در بین مصرف کنندگان میانسال تحصیل کرده (60-35) در شهر بابل توزیع گردید. در این پژوهش از شیوه نمونه گیری تصادفی خوشه ای و برای تحلیل داده ها از مدل معادلات ساختاری و تحلیل عاملی تاییدی استفاده شده است.نتایج پژوهش: نتایج حاکی از آن است مصرف کنندگان میانسال تحصیل کرده ای که از لحاظ شناختی (ذهنی) احساس می کنند از سن تقویمی خود جوان تر هستند از انگیزش بیشتری برای مصرف منزلت گرا برخوردار می باشند و این رابطه به واسطه آگاهی آن ها از نام و نشان تجاری و حساسیت آن ها به قیمت مورد تعدیل قرار می گیرد.محدودیت های پژوهش: با توجه به قلمرو مکانی این پژوهش, نتایج به دست آمده را نمی توان به سایر شهرهای دیگر تعمیم داد. با توجه به تمرکز این پژوهش بر گروه مصرف کنندگان میانسال تحصیل کرده, تعمیم این نتایج به دیگر گروه های سنی باید با دقت صورت گیرد.کاربردهای مدیریتی پژوهش: چنین پژوهشی به بازاریابان در جهت جذب مصرف کنندگان میانسال تحصیل کرده کمک خواهد نمود. بازاریابان نبایستی مصرف کنندگان سالخورده را بر اساس وضعیت بیولوژیکی شان سالخورده بنامند زیرا افراد سالخورده معمولا خود را از سن تقویمی شان جوانتر می پندارند.نوآوری پژوهش: این مقاله به بررسی نقش سن شناختی در مصرف منزلت گرای مصرف کنندگان میانسال تحصیل کرده می پردازد و با مورد توجه قرار دادن اثر میانجی گرانه آگاهی از نام و نشان تجاری و حساسیت به قیمت بر این رابطه, به بسط این پژوهش می پردازد.
کلید واژه: سن شناختی, مصرف منزلت گرا, آگاهی از نام و نشان تجاری, حساسیت به قیمت, میانسال, تحصیل کرده

لینک کمکی