دانلود فایل بررسی نقش بازاریابی رابطه مند, بازاریابی حسی و حمایتی در وفاداری مشتریان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل بررسی نقش بازاریابی رابطه مند, بازاریابی حسی و حمایتی در وفاداری مشتریان :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مدیریت بازاریابی

تعداد صفحات :29

امروزه بازاریابی به عنوان کلیدی ترین واحد در هر تجارت به شمار می رود. بر هیچ کس پوشیده نیست که مشتری از مهم ترین دارایی های یک سازمان تجاری قلمداد می شود. یکی از ابزارهای ایجاد روابط بلند با مشتری استفاده از بازاریابی رابطه مند می باشد, ولی در حال حاضر با توجه به رقابت شدید بین سازمان های تجاری, تنها استفاده از رویکرد بازاریابی رابطه مندکافی به نظر نمی رسد. در این تحقیق تاثیر عناصر بازاریابی رابطه مندرا با تلفیق دو نوع بازاریابی یعنی بازاریابی حسی و بازاریابی حمایتی بر وفاداری مشتریان مورد بررسی قرار داده ایم. تحقیق حاضر یک مطالعه توصیفی است, که به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق 321 نفر از مشتریان بانک های استان آذربایجان غربی می باشد. از شبکه های عصبی مصنوعی و رگرسیون چندگانه و آزمون همبستگی پیرسون برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است. شبکه های عصبی چند لایه, با تابع آموزشی تانژانت هایپربولیک, آموزش داده شده با الگوریتم پیش خور برای ساخت مدل شناسایی, بکار گرفته شده اند.نتایج نشان داد که در بانک خصوصی و دولتی متغیرهای بازاریابی حسی, اعتماد و تعهد تاثیر مثبت و معناداری بر وفاداری مشتریان دارند. در مقایسه نتایج مشخص شد که شبکه های عصبی به نتایجی دقیق تر از آنچه که در آزمون های سنتی آماری بدست آمده است, دست یافته و از این نظر می تواند قابل اعتماد باشد.
کلید واژه: بازاریابی رابطه مند, بازاریابی حسی, بازاریابی حمایتی, شبکه های عصبی مصنوعی, وفاداری مشتری

لینک کمکی