دانلود فایل تعیین وضعیت حرکتی کودکان مبتلا به اختلالات مهارتهای حرکتی با استفاده از دو مقیاس بازتاب و هوشبهر حرکتی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل تعیین وضعیت حرکتی کودکان مبتلا به اختلالات مهارتهای حرکتی با استفاده از دو مقیاس بازتاب و هوشبهر حرکتی :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : پرستاری و مامایی جامع نگر (فصل نامه دانشکده های پرستاری و مامایی استان گیلان)

تعداد صفحات :12

مقدمه: تعیین پیش آگهی کودکان مبتلا به اختلالات حرکتی موضوع مهمی برای والدین و متخصصان می باشد. پیش بینی وضعیت رشدی کودک در سنین پائین بسیار مشکل است. از آزمون های در دسترس و ساده که بتوان تاحدی وضعیت آتی را پیش بینی نمود, بررسی بازتابهای حرکتی Bleck و هوشبهر حرکتی Capute را می توان ذکر کرد.هدف: این مطالعه با هدف تعیین ارتباط بین دو آزمون Capute و Bleck در تعیین وضعیت حرکتی کودکان مبتلا به اختلال مهارتهای حرکتی انجام شده است.روش کار: در این مطالعه مقطعی تعداد 40 کودک پایین تر از 2 سال به صورت در دسترس از میان کلینیک های کاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی تهران طی سال های 1389 تا 1390 انتخاب شدند. ارزیابی بازتابهای حرکتی اولیه نوزادی بر اساس مقیاس Bleck و هوشبهر حرکتی بر اساس مقیاس Capute انجام گردید. داده ها با استفاده از آزمون های تی تست, ضریب همبستگی پیرسون, کای اسکوئر و کروسکال والیس ارزیابی گردید.نتایج: در این مطالعه 40 کودک (15 دختر و 25پسر) با میانگین سنی 5.43±15.43 ماه شرکت کردند. میانگین نمره هوشبهر حرکتی 38.80±19.29 Capute بود و 7.7 درصد از کودکان پیش آگهی خوب, 15.4 درصد پیش آگهی متوسط و 76.9 درصد پیش آگهی بد داشتند. بر اساس نمره بازتاب حرکتی‏17.5 Bleck درصد از کودکان در طبقه بندی پیش آگهی خوب, 42.5 درصد پیش آگهی متوسط و 40 درصد در گروه پیش آگهی بد قرار گرفتند. بین نمرات بازتابهای حرکتی Bleck و نمرات هوشبهر حرکتی Capute ارتباط معنی داری مشاهده نشد.نتیجه گیری: با وجود اینکه هر کدام از بازتابهای نوزادی بر مراحل رشد حرکتی و نهایتا تعیین پیش آگهی حرکتی تاثیرگذارند, ولی ارتباط معنی داری بین بازتابهای حرکتی و هوشبهر حرکتی مشاهده نشد. بنابراین بنظر می رسد این ابزارها به تنهایی قادر به پیش بینی وضعیت حرکتی آتی کودک نیستند و باید در کنار هم بکار گرفته شوند.
کلید واژه: اختلالات در مهارتهای حرکتی, فعالیت حرکتی, رفلکس, کودکان

لینک کمکی