دانلود فایل تجربه مادران در پی مراقبت از نوزاد نارس: بارقه های رشد در مقابل بار مراقبتی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل تجربه مادران در پی مراقبت از نوزاد نارس: بارقه های رشد در مقابل بار مراقبتی :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : تحقیقات کیفی در علوم سلامت

تعداد صفحات :17

مقدمه: مادران دارای نوزاد نارس در معرض نیازهای مراقبتی فراتر از مسوولیت های معمول و روزمره مراقبت از شیرخوار قرار دارند. این احتیاجات ویژه و منحصر به فرد بر جنبه های مختلف زندگی مراقبت دهنده تاثیر می گذارد. شناخت تجربیات این مادران می تواند به پرستاران ارایه مراقبت از نوزادان کمک کند. این مطالعه با هدف تبیین تجربه مراقبتی مادران در پی تولد نوزاد نارس انجام شد. روش: این مطالعه با رویکرد تحلیل محتوای کیفی قراردادی انجام گرفت. داده ها از طریق مصاحبه عمیق نیمه ساختار یافته با 15 مادر دارای شیرخوار با تولد زودتر از موعد به روش نمونه گیری هدفمند از چهار بخش مراقبت ویژه نوزادان وابسته به مراکز دانشگاهی در ایران و در طی سال های 1391-92 جمع آوری شد. همه مصاحبه ها ضبط و سپس خط به خط دست نویس گردید و در نهایت با روش تحلیل محتوای قراردادی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. استحکام داده ها توسط مشارکت کنندگان و کنتزل خارجی تایید شد. یافته ها: تحلیل داده ها منجربه استخراج طبقات (بارقه های رشد) و (بار مراقبتی) شد. این طبقات به ترتیب با زیر طبقات (بهبود وضعیت جسمی و روانی مادر, تغییر در درک, آرامش و آسایش خاطر در زندگی) و (آزردگی جسمی, تنیدگی روانی, محدود شدن در زندگی) در مادران نمایان گردیده است. نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نیاز به گسترش مداخلات برای کمک به مادران دارای نوزادان نارس را در طی بستری و پس از ترخیص از بیمارستان تایید می کند. پرستاران نیز می توانند از دانش حاصل از این مطالعه در جهت ارائه مراقبت و حمایت از این مادران و کاهش بار مراقبتی آنها استفاده نمایند.
کلید واژه: نوزاد نارس, تجربه مادران, مراقبت, بار مراقبتی, رشد, مطالعه کیفی

لینک کمکی