دانلود فایل وضعیت غربالگری سرطان در سالمندان بستری در بیمارستان های شهر زاهدان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل وضعیت غربالگری سرطان در سالمندان بستری در بیمارستان های شهر زاهدان :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : پرستاری و مامایی جامع نگر (فصل نامه دانشکده های پرستاری و مامایی استان گیلان)

تعداد صفحات :9

مقدمه: شاخص های آماری بیانگر آغاز پیر شدن جمعیت در کشور ماست. با افزایش سن, خطر بروز سرطان بصورت جدی افزایش می یابد, بطوریکه سرطان یکی از علل مهم مرگ در افراد سالمند است. از موثرترین راه های کاهش میزان مرگ و میر ناشی از سرطان تشخیص زود هنگام آن است. بدین جهت آزمایشات غربالگری در دنیای پزشکی اهمیت فراوانی یافته است.هدف: این مطالعه با هدف بررسی میزان انجام معاینات غربالگری در سالمندان بستری در بیمارستان های شهر زاهدان صورت گرفته است.روش کار: پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی بوده و جمعیت مورد مطالعه شامل 300 سالمند بستری در بیمارستان های شهر زاهدان در سال 89 می باشد که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. جهت گرد آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته مشتمل بر دو بخش اطلاعات فردی- اجتماعی و سوابق بیماری, انجام معاینات غربالگری و عمومی پس از تعیین روایی و پایایی (آزمون مجدد) استفاده شد. اطلاعات از طریق مصاحبه جمع آوری و برای تحلیل داده ها از آمار توصیفی (فراوانی و درصد) استفاده گردید.نتایج: از 300 سالمند مورد مطالعه 54% مرد و 46% زن با میانگین سنی 5.7±68.8 بودند. 69.7% متاهل, 69.3% شهری و 70% بی سواد بودند. شایعترین علل بستری شامل, بیماریهای قلبی عروقی 23.3%, تنفسی 16.7% و گوارشی 13.7% بود. 78.7 درصد سالمندان مورد پژوهش هیچکدام از معاینات غربالگری مورد نظر و 68.7 درصد آنها معاینات عمومی را انجام نداده بودند. 21 درصد از سالمندان مرد معاینه پروستات, 1.8 درصد معاینه رکتوم را انجام داده بودند. 8.7 درصد سالمندان زن ماموگرافی و 1.4 درصد پاپ اسمیر را انجام داده بودند.نتیجه گیری: میزان انجام معاینات غربالگری و معاینات عمومی در سالمندان مورد مطالعه بسیار پایین بود. با توجه به نقش معاینات غربالگری در کاهش ابتلا و شدت درجه سرطان در هنگام تشخیص, توجه و برنامه ریزی جهت انجام معاینات غربالگری در این گروه سنی امری حیاتی است.
کلید واژه: سرطان ها, غربالگری گروهی, سالمند, بیماران بستری

لینک کمکی