دانلود فایل تحلیل تاثیر جو سازمانی ادراک شده بر رفتار شهروندی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل تحلیل تاثیر جو سازمانی ادراک شده بر رفتار شهروندی :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : پرستاری و مامایی جامع نگر (فصل نامه دانشکده های پرستاری و مامایی استان گیلان)

تعداد صفحات :14

مقدمه: جو سازمانی تاثیر عمده ای بر رفتار کارکنان دارد و مراکز بهداشتی درمانی دارای جو سازمانی خاصی هستند که بهبود آن می تواند باعث ارتقا رفتار شهروندی کارکنان گردد.هدف: این پژوهش با هدف تعیین تاثیر ادراک کارکنان از جو سازمانی بر بروز رفتار شهروندی سازمانی صورت گرفته است.روش کار: این تحقیق از نوع همبستگی و مبتنی بر مدل معادلات ساختاری می باشد. متغیرهای این پژوهش شامل جو سازمانی همکارانه, جو سازمانی نوآورانه و رفتار شهروندی است. جامعه آماری را پرستاران حوزه شهرستان نوشهر در سال 1391 تشکیل می دهند که 160 نفر از پرستاران به روش نمونه گیری در دسترس از بیمارستان دولتی و کلینیک های خصوصی نوشهر انتخاب گردیدند. اطلاعات با استفاده از پرسشنامه استاندارد 29 سوالی جو سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی بود. تجزیه و تحلیل داده ها بر اساس آزمون معادلات ساختاری انجام شد.نتایج: با توجه به نتایج به دست آمده از آزمون معادلات ساختاری, جو همکارانه با تاثیرگذاری 0.75 نسبت به جو نوآورانه با تاثیرگذاری0.49 بر رفتار شهروندی تاثیر بیشتری دارد. از نظر تاثیر بر ابعاد رفتار شهروندی نیز, جو همکارانه بر همه ابعاد رفتار شهروندی نسبت به جو نوآورانه تاثیر بیشتری دارد ولی از لحاظ ترتیب تاثیرگذاری بر ابعاد شهروندی سازمانی این دو جو با یکدیگر متفاوت هستند به طوریکه جو همکارانه با ضریب 0.72 بیشترین تاثیر را بر آداب اجتماعی و با ضریب 0.55 کمترین تاثیر را بر وجدان کاری دارد در حالیکه جو نوآورانه همانند جو همکارانه بیشترین تاثیر را با ضریب 0.54 بر آداب اجتماعی دارد ولی کمترین تاثیر را با ضریب 0.32 بر جوانمردی دارد.نتیجه گیری: با استقرار جوکاری مثبت می توان رفتار شهروند سازمانی را از طریق جو سازمانی درک شده بهبود بخشید. بنابراین بهبود جو سازمانی پیشنهاد می شود. به طوریکه افراد درگیر در فعالیتهای همکارانه می توانند به همکاران در انجام بهتر تکالیف کمک کنند و آنها را به تلاش بیشتر برانگیزند و همین طور هنگامی که سازمان جوی نوآورانه ارائه می دهد کارکنان به راحتی می توانند دست به نوآوری زده, خود را شکوفا نموده و ارتقا دهند.
کلید واژه: رفتار سازمانی, ادارک, کادر پرستاری

لینک کمکی