دانلود فایل مقایسه اثر دو روش مراقبتی (تخلیه ادرار بسته) و (- باز) بر عوارض حاد پس از عمل ترمیم هیپوسپادیاس در کودکان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل مقایسه اثر دو روش مراقبتی (تخلیه ادرار بسته) و (- باز) بر عوارض حاد پس از عمل ترمیم هیپوسپادیاس در کودکان :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : افق دانش

تعداد صفحات :8

اهداف: هیپوسپادیاس از شایع ترین اختلالات دستگاه تناسلی خارجی در کودکان است. هدف این مطالعه مقایسه اثر دو روش مراقبتی تخلیه ادرار به روش بسته و باز بر عوارض حاد پس از عمل ترمیم هیپوسپادیاس بود.مواد و روش ها: این مطالعه به روش کارآزمایی بالینی با گروه شاهد و روی کودکان مراجعه کننده به بیمارستان کودکان مفید انجام شد. روش انتخاب نمونه تصادفی بود. 108 کودک انتخاب شده, به صورت تصادفی به دو گروه آزمایش (روش باز) و گروه شاهد (روش بسته) تقسیم شدند. میزان عوارض حاد پس از عمل (خونریزی در محل عمل, تب, کشت ادرار مثبت, خروج سوند ادرار توسط بیمار, فیستول مجرای ادراری و تنگی مجرای ادراری) در دو گروه مقایسه شد.یافته ها: از بین تمام افراد مورد بررسی, در 60 کودک (55.5%) یک یا چند عارضه حاد بعد از عمل مشاهده شد. بین دفعات خروج سوند ادراری توسط کودک در دو گروه مورد مطالعه اختلاف معنی دار وجود داشت (p<0.001). بین تعداد استامینوفن دریافتی (p=0.005), دفعات شست وشوی سوند ادراری (p=0.001), افراد با دفع ادرار 24 ساعته کمتر از حد طبیعی (p=0.196) و مدت زمان ثابت ماندن سوند استنت در مجرای ادراری (p<0.001) بین دو گروه, تفاوت وجود داشت.نتیجه گیری: تفاوت معنی داری بین بروز عوارض حاد در روش مراقبتی تخلیه ادرار به روش باز و بسته وجود ندارد. با این حال, تخلیه ادرار به روش باز سبب کاهش (تعداد خروج سوند توسط کودک) می شود.
کلید واژه: عوارض هیپوسپادیاس, روش مراقبت بعد از عمل, کودکان

لینک کمکی