دانلود فایل تاثیر بازدارنده های مختلف زنجیره انتقال الکترون کلروپلاست در اثر متقابل باکتری Erwinia amylovora با ارقام حساس و متحمل سیب و گلابی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل تاثیر بازدارنده های مختلف زنجیره انتقال الکترون کلروپلاست در اثر متقابل باکتری Erwinia amylovora با ارقام حساس و متحمل سیب و گلابی :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : بیماریهای گیاهی

تعداد صفحات :18

بیماری آتشک مهم ترین بیماری درختان میوه دانه دار است. نقش زنجیره انتقال الکترون میتوکندری در اثر متقابل عامل بیماری- میزبان بررسی و مورد تایید قرار گرفته است. این تحقیق به منظور بررسی و تایید نقش زنجیره انتقال الکترون کلروپلاست در این اثر متقابل و تعیین محل احتمالی تاثیر پروتئین های موثره باکتری در این زنجیره انجام شد. عملکرد بازدارنده های زنجیره شامل متیل ویولوژن, گلوتارآلدهید و دیورون, با محل تاثیر بین پذیرنده الکترونی فرودوکسین و NADP, پلاستوسیانین و پلاستوکوئینون QA و QB روی توسعه علائم بررسی شد. پایه های سیبMM-111 (متحمل) و MM-106 (حساس) و ارقام گلابی هاروسوئیت (Harrow Sweet) (متحمل) و اسپادونا (Spadona)(حساس) در محیط درون شیشه پرآوری شدند. تمایز محدوده زمانی ایجاد نکروز حاصل از بازدارنده ها و نکروز باکتری عامل, طی آزمایشات مقدماتی با غلظت های مختلف بازدارنده و بدون حضور باکتری انجام و غلظت های مناسب بر اساس فراهم کردن حداقل 168 ساعت بدون نکروز حاصل از بازدارنده انتخاب شد. متعاقب آن تاثیر بازدارنده ها در بروز علائم بیماری, در یک دوره 288 ساعته پس از آلوده سازی روی میزبان ها بررسی شد. داده ها نشان دادند که بازدارنده ها زنجیره انتقال الکترون کلروپلاست سبب تاخیر در بروز علائم بیماری در ارقام مذکور شدند. این نتایج ضمن تاکید نتایج قبلی حاصل از بازدارندگی این زنجیره با اوراسیل, بیانگر شواهد محکم تری مبنی بر نقش زنجیره انتقال الکترون کلروپلاست در این اثر متقابل است. هم چنین با توجه به محل های اثر متفاوت بازدارنده ها, محل احتمالی تاثیر پروتئین (های) موثره باکتری, جایی نزدیک به محل احیای NADP بیان شد.
کلید واژه: آتشک, کلروپلاست, متیل ویولوژن, گلوتارآلدهید, دیورون

لینک کمکی