دانلود فایل مهار زیستی نماتود ریشه گرهی (Meloidogyne javanica) با استفاده از چهار جدایه قارچ Paecilomyces lilacinus و یک جدایه از قارچ Isaria farinosa در گوجه فرنگی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل مهار زیستی نماتود ریشه گرهی (Meloidogyne javanica) با استفاده از چهار جدایه قارچ Paecilomyces lilacinus و یک جدایه از قارچ Isaria farinosa در گوجه فرنگی :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : بیماریهای گیاهی

تعداد صفحات :18

در این تحقیق اثر همستیزی چهار جدایه از قارچ Paecilomyces lilacinus و یک جدایه از قارچ Isaria farinosa روی مهار نماتود ریشه گرهی Meloidogyne javanica در شرایط آزمایشگاهی و گلخانه ای روی گوجه فرنگی ارزیابی گردید. ابتدا با استفاده از ویژگی های ریخت شناسی و استفاده از آغازگر اختصاصی, نماتود ریشه گرهی و جدایه های قارچی مورد شناسایی قرار گرفتند. سپس در شرایط آزمایشگاهی توانایی جدایه های قارچی در انگلی نمودن تخم های نماتود ریشه گرهی و نیز اثر عصاره کشت جدایه های قارچی روی مرگ و میر نوزادان سن دوم (J2) و نیز جلوگیری از تفریخ تخم ها مورد آزمون قرار گرفت. نتایج مطالعات آزمایشگاهی نشان داد, درصد انگلی کردن تخم های نماتود به وسیله جدایه های قارچی و اثر عصاره کشت جدایه های مختلف قارچ روی مرگ و میر نوزاد سن دوم و جلوگیری از تفریخ تخم های نماتود متفاوت بوده و جدایه P3 قارچ P. lilacinus نسبت به سایر جدایه ها در مهار زیستی نماتود موثرتر است. در شرایط گلخانه ای اثر جدایه های P. lilacinus و I. farinosa روی فاکتورهای رشدی گیاه گوجه فرنگی و جمعیت نماتود ریشه گرهی بررسی گردید. جهت این ارزیابی از مایه تلقیح قارچ های رشدیافته روی دانه گندم با نسبت وزنی نیم درصد و مخلوط با خاک سترون گلدان استفاده شد. به هرگلدان از تیمارها یک گیاهچه چهار برگی گوجه فرنگی رقم حساس فلات منتقل و بعد از 10 روز, 4000 تخم و نوزاد سن دوم به آن ها اضافه شد و به مدت 60 روز در شرایط گلخانه نگهداری شدند. جدایه های P3, P1,P4 و P2 قارچ P. lilacinus و قارچ I. farinosa به ترتیب 65%, 44%, 42%, 29% و 23% جمعیت نماتود را کاهش دادند, که نشان از توانایی بعضی از این جدایه های قارچی در مهار زیستی نماتود ریشه گرهی دارد.
کلید واژه: آغازگر اختصاصی, عصاره کشت قارچ, نماتودهای انگل گیاهی, قارچ های همستیز, Paecilomyces Isaria

لینک کمکی