دانلود فایل اثر روش های مختلف خاک ورزی بر جرم مخصوص ظاهری خاک, عملکرد و اجزا عملکرد گندم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل اثر روش های مختلف خاک ورزی بر جرم مخصوص ظاهری خاک, عملکرد و اجزا عملکرد گندم :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : پژوهش های خاک (علوم خاک و آب)

تعداد صفحات :14

به منظور بررسی اثر روش های مختلف خاک ورزی بر جرم مخصوص ظاهری خاک در طول دوره رشد گندم, رشد ریشه, جذب عناصر غذایی توسط گیاه و عملکرد گندم دیم, آزمایشی در قالب بلوک های کاملا تصادفی با 5 تیمار و 4 تکرار در خاکی با بافت لومی رسی سیلتی, طی سال زراعی 89-88 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان واقع در 15 کیلومتری غرب گرگان اجرا گردید. پنج تیمار خاک ورزی شامل: شخم با گاوآهن برگرداندار سوار شونده سه خیش به عمق 25-20 سانتیمتر به همراه یک بار دیس (MP), رتیواتور به عمق 17-12 سانتیمتر (RP), دیسک (هرس بشقابی) به عمق 10-8 سانتیمتر (DH) گاوآهن چیزل به عمق 30-25 سانتیمتر (CP), و بدون خاک ورزی (NT), بود. نتایج نشان داد که درطول دوره رشد گندم, کمترین و بیشترین جرم مخصوص ظاهری خاک در عمق 8-0 سانتیمتری خاک خاک به ترتیب مربوط به تیمارهای MP و NT بود. اما در عمق 16-8 سانتیمتر به جز در مراحل قبل از پنجه زنی و برداشت نهایی, کمترین مقدار جرم مخصوص ظاهری خاک در تیمار MP مشاهده شد. مقدار جرم مخصوص ظاهری خاک در هر دو عمق 8-0 و 16-8 سانتیمتر در طول دوره رشد گندم و در تمام روش های مختلف خاک ورزی افزایش یافت. اما این افزایش در تیمار NT نسبت به سایر تیمارهای خاک ورزی کمتر بود. بیشترین و کمترین مقدار وزن ریشه در دو مرحله قبل از خوشه دهی و برداشت نهایی به ترتیب در تیمارهای MP و NT ظاهر شد. بیشترین جذب عناصر غذایی گیاه در تیمار خاک ورزی با MP بوده که منجر به افزایش عملکرد شد. میزان افزایش عملکرد دانه و کاه در تیمار MP نسبت به تیمار NT به ترتیب 65.9 و 58.61 درصد بود. بنابراین به منظور استفاده بهینه از منابع تولید (زمین زراعی, رطوبت و عناصر غذایی موجود در خاک), روش خاک ورزی MP به عنوان مناسب ترین روش پیشنهاد شد.
کلید واژه: جذب عناصر غذایی, گاوآهن برگرداندار, وزن ریشه

لینک کمکی