دانلود فایل تعیین منحنی رطوبتی و پارامترهای معادله ون-گنوختن در خاک های آبدوست و آب گریز شده در اثر حرارت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل تعیین منحنی رطوبتی و پارامترهای معادله ون-گنوختن در خاک های آبدوست و آب گریز شده در اثر حرارت :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : پژوهش های خاک (علوم خاک و آب)

تعداد صفحات :13

از آنجا که حرارت روی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک تاثیر می گذارد و گاهی سبب آب گریزی خاک می شود, بنابراین منحنی رطوبتی خاک نیز تحت تاثیر این تغییرات قرار می گیرد. در این پژوهش به منظور تعیین اثر حرارت بر منحنی رطوبتی خاک, یک نوع خاک آلی با آب گریزی اندک به مدت 30 دقیقه در دماهای 100 (T100), 200 (T200), 300 (T300), 400 (T400), 500 (T500) درجه سانتی گراد در کوره حرارت داده شد به این ترتیب خاک حاصل تحت تاثیر 5 تیمار حرارتی در 3 تکرار در قالب طرح آزمایشی کاملا تصادفی قرار گرفت. سپس آب گریزی خاک ها به روش زمان نفوذ قطره آب و محلول آب - الکل و منحنی رطوبتی نمونه های تیمار شده با استفاده از دستگاه صفحات فشاری و جعبه شنی اندازه گیری شد. پارامترهای معادله ون گنوختن به روش حداقل سازی مجموع مربعات و با استفاده از برنامه RETC تعیین گردید. سپس با استفاده از نرم افزار SAS8 و آزمون LSD اثر حرارت بر پارامترهای این معادله مشخص شد. مشخصات منحنی رطوبتی نیز در خاک های حرارت دیده و خاک بدون حرارت (تیمار شاهد) تعیین شد. نتایج نشان داد خاک مورد نظر که در ابتدا دارای آب گریزی اندک بود با حرارت دادن در 300 درجه آب گریزی قوی در آن ایجاد شد و با بالاتر رفتن دما, ناگهان آب گریزی آن از بین رفت. همچنین, پارامترهای معادله ون گنوختن تحت تاثیر افزایش دما و آب گریزی خاک قرار گرفتند. تیمارهای خاک آب گریز رطوبت اشباع کمتری نسبت به سایر تیمارهای با بافت مشابه داشتند. تیمار T500 دارای کمترین مقدار رطوبت اشباع بود که احتمالا علت آن افزایش ذرات با اندازه شن و نیز از بین رفتن مواد آلی و تشکیل خاکستر در این تیمار است. مقدار پارامتر a در تیمارهای خاک آب گریز (T300 و تیمار شاهد) نسبت به سایر تیمارها با بافت مشابه کمتر بود. پارامتر n نیز در تیمارهای خاک آب گریز نسبت به تیمارهای T100 و T200 بیشتر بود. از آنجا که این پارامتر در خاک های سنگین مقدار کمتری نسبت به خاک های سبک دارد به همین دلیل در تیمارهای T400 وT500 که دارای بافت لوم شنی بودند نسبت به سایر تیمارها که دارای بافت لومی بودند, مقدار آن بیشتر بود. رطوبت در ظرفیت زراعی و نقطه پژمردگی نیز با افزایش دمای تیمارها کاهش یافت.
کلید واژه: آب گریزی, حرارت, صفحات فشاری, معادله ون گنوختن

لینک کمکی