دانلود فایل اثرات آرتمیای غنی شده با روغن های ماهی و سویا همراه با ویتامین E بر رشد, مقاومت به استرس, فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی و پراکسیداسیون چربی لارو تاسماهی ایرانی Acipenser persicus

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل اثرات آرتمیای غنی شده با روغن های ماهی و سویا همراه با ویتامین E بر رشد, مقاومت به استرس, فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی و پراکسیداسیون چربی لارو تاسماهی ایرانی Acipenser persicus :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : علوم و فنون شیلات

تعداد صفحات :17

هدف مطالعه حاضر ارزیابی اثرات آرتمیای غنی شده با روغن های ماهی و سویا همراه با ویتامین E بر عملکرد رشد, مقاومت به استرس, فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی و پراکسیداسیون چربی لارو تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus) می باشد. از پنج جیره غذائی مختلف شامل آرتمیای غنی نشده (جیره شاهد), آرتمیای غنی شده با روغن سویا همراه با 15 یا 30 درصد ویتامین E (جیره های S15 و S30) و روغن ماهی همراه با 15 یا 30 درصد ویتامین E (جیره های F15 و F30) استفاده شد. لاروها تا حد سیری ظاهری به مدت 17 روز تغذیه شدند. نتایج نشان داد که ماهیان تغذیه شده با آرتمیای غنی شده در مقایسه با گروه شاهد از نظر رشد و بازماندگی تفاوت معناداری نداشتند اما افزایش سطح ویتامین E از 15 به 30 درصد عملکرد رشد و مقاومت به استرس شوری را بهبود بخشید. محتوای ویتامین E در ماهیان تغذیه شده با جیره های S15 و S30 در مقایسه با تیمارهای دیگر به طور معناداری بالاتر بود. فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی در ماهیان تغذیه شده با آرتمیای غنی نشده و جیره های F15 و F30 بالاتر بود. بیشترین مقدار TBA در ماهیان تغذیه شده با آرتمیای غنی نشده مشاهده شد. نتایج نشان داد که اضافه کردن ویتامین E به روغن های ماهی و سویا برای غنی سازی آرتمیا می تواند اکسیداسیون روغن ها را کاهش داده و برای سلامتی و کیفیت لارو مفید باشد. در مجموع غنی سازی آرتمیا با روغن سویا همراه با 30 درصد ویتامین E (جیره S30) جهت تغذیه لارو تاسماهی ایرانی پیشنهاد می شود.
کلید واژه: تاسماهی ایرانی, ویتامین E, استرس, پراکسیداسیون چربی, آنزیم های آنتی اکسیدانی

لینک کمکی