دانلود فایل نگرش دانشجویان مقطع بالینی رشته پزشکی و دستیاران تخصصی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در مورد طب مکمل و جایگزین

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل نگرش دانشجویان مقطع بالینی رشته پزشکی و دستیاران تخصصی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در مورد طب مکمل و جایگزین :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : پژوهش در آموزش علوم پزشکی

تعداد صفحات :12

مقدمه: مطالعاتی که در ایران صورت گرفته حاکی از استفاده شایع جامعه عمومی از طب مکمل و جایگزین است. این مطالعه جهت بررسی نگرش دانشجویان پزشکی صورت گرفته تا مسئولین مربوطه بتوانند برنامه ریزی صحیحی در مورد آموزش طب مکمل داشته باشند.روش ها: این مطالعه در 228 نفر از دانشجویان مقطع بالینی رشته پزشکی و دستیاران تخصصی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال 1392انجام شد. برای بررسی نگرش از پرسشنامه ای CAIMAQ استفاده شد. روایی پرسشنامه از طریق روایی محتوایی و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ (0.851) تایید شد. برای توصیف داده ها از آماره های توصیفی و برای تحلیل داده ها, از تحلیل عاملی استفاده شد.یافته ها: 77.2 درصد از شرکت کنندگان, کارآموز-کارورز و بقیه دستیار تخصصی بودند.70 نفر از شرکت کنندگان مذکر بودند. 94.6 درصد شرکت کنندگان بر این عقیده بودند که سلامت روانی تاثیر به سزایی در بهبود بیماری دارد. تحلیل عاملی انجام شده نشان داد که پنج عامل 48.09 درصد واریانس نظرات شرکت کنندگان را تبیین می کنند. 97.4 درصد پاسخ دهندگان نگرش مثبت به نقش فزاینده مراقبت از سلامت در بیمار - پزشک داشتند. در مورد تمایل به طب مکمل و مداخلات آرام سازی به ترتیب 55.3 درصد و 64 درصد شرکت کنندگان نظر مثبت داشتند.نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد که میزان نگرش شرکت کنندگان به طب مکمل کم تا متوسط می باشد و لازم است با آموزش و استمرار آن به این افراد, دانش آن ها را نسبت به طب مکمل بهبود بخشید.
کلید واژه: نگرش, درمان های مکمل, دانشجوی پزشکی

لینک کمکی