دانلود فایل بررسی همبستگی خودکارآمدی با عملکرد بالینی دانشجویان پرستاری کارآموز در عرصه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل بررسی همبستگی خودکارآمدی با عملکرد بالینی دانشجویان پرستاری کارآموز در عرصه :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : پژوهش در آموزش علوم پزشکی

تعداد صفحات :12

مقدمه: سازه خودکارآمدی در محیط های آموزشی از اهمیت ویژه ای برخوردار است . خودکارآمدی ریشه در نظریه شناختی اجتماعی بندورا دارد. مطالعه حاضر براساس نظریه بندورا و با هدف تعیین همبستگی خودکارآمدی با عملکرد بالینی, دانشجویان کارآموز در عرصه انجام شد . پژوهشگران درصددند تا به این طریق بتوانند به باورها و توانایی های یادگیرنده در فرایند یاددهی - یادگیری, در چارچوب نظریه, توجه نموده و از نتایج آن در جهت ارتقای توانمندی های بالینی دانشجویان, بهره جویند .روش ها: پژوهش حاضر از نوع توصیفی- همبستگی است که برروی کلیه دانشجویان پرستاری ترم هشتم ورودی 1388 دانشگاه آزاداسلامی واحد رشت (51 نفر) به روش سرشماری انجام گرفت. ابزارهای مطالعه شامل پرسشنامه ( خودکارآمدی عملکرد بالینی) 37 گویه در چهارحیطه و (چک لیست محقق ساخته) با 28 گویه با طیف لیکرت پنج درجه ای جهت بررسی عملکرد دانشجویان بود. اعتبار محتوا و صوری ابزارها تعیین گردید. روایی پرسشنامه از طریق روایی محتوایی و صوری و پایایی آن از ضریب آلفای کرونباخ به تفکیک ابزار نهایی(خودکارآمدی عملکرد بالینی) 0.92 a= و چک لیست (عملکرد بالینی پرستاری) 0.87 a = تایید گردید. عملکرد بالینی دانشجویان, در حین انجام کارآموزی در بخش های محل کارآموزی خود براساس چک لیست مورد مشاهده و ارزیابی قرارگرفت. جهت تجزیه و تحلیل داده ها, از آمار توصیفی (فراوانی, درصد, میانگین) و آمار استنباطی (همبستگی پیرسون) با سطح معناداری 0.05 با استفاده از نرم افزار SPSS استفاده گردید.یافته ها: نتایج نشان داد که میانگین و انحراف معیار نمرات خودکارآمدی در کل ابزار (خودکارآمدی در عملکرد بالینی) 66.50±11.21 و نمرات عملکرد بالینی پرستاری در کل ابزار 3.74±0.47 بود. همچنین بین (خودکارآمدی در عملکرد بالین) با (عملکرد بالینی پرستاری) همبستگی مثبت و معنادار آماری وجود داشت. (r=0.286, p<0.003) ضمنا تنها بین معدل و خودکارآمدی در عملکرد بالینی ارتباط معنی دار مشهود بود (p<0.04)نتیجه گیری : اهمیت خودکارآمدی در آموزش, به تاثیر آن برعملکرد آینده مربوط می شود . کسب دانش و مهارت های تحصیلی فقط یکی ازمتغیرهای موثر بر عملکرد بالینی است و لذا مدرسین باید به عوامل نظیر: خودکارآمدی خصوصا در بالین, که موجب سنجش دقیق تر عملکرد دانشجویان پرستاری خواهد شد, توجه ای خاص مبذول نمایند.
کلید واژه: خودکارآمدی, عملکرد بالینی, دانشجوی پرستاری

لینک کمکی