دانلود فایل ارزیابی وضعیت نمرات درس آسیب شناسی در آزمون پیش کارورزی دانشجویان پزشکی قزوین قبل و بعد از اجرای برنامه ادغام در مقطع فیزیوپاتولوژی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل ارزیابی وضعیت نمرات درس آسیب شناسی در آزمون پیش کارورزی دانشجویان پزشکی قزوین قبل و بعد از اجرای برنامه ادغام در مقطع فیزیوپاتولوژی :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : پژوهش در آموزش علوم پزشکی

تعداد صفحات :6

مقدمه: ادغام به عنوان یک راهبرد مهم در سیستم های آموزشی پذیرفته شده است. در دانشگاه علوم پزشکی قزوین در مقطع فیزیوپاتولوژی, درس آسیب شناسی ادغام یافته با دروس داخلی و فارماکولوژی ارائه می گردد. این مطالعه به مقایسه وضعیت نمرات درس آسیب شناسی دانشجویان در آزمون پیش کارورزی قبل و بعد از ارائه به شکل ادغام یافته با سایر دروس دوره فیزیوپاتولوژی می پردازد.روش ها: در این مطالعه توصیفی- مقطعی نمرات 97 نفر از دانشجویان پزشکی در فاصله اسفندماه 1389 لغایت شهریورماه 1391 در درس آسیب شناسی آزمون جامع پیش کارورزی قبل و دو دوره بعد از اجرای طرح ادغام بررسی گردید. ارزیابی کلی دانشجویان نیز براساس نمره آزمون پیش کارورزی انجام شد. آماره های میانگین, انحراف معیار و فاصله اطمینان جهت توصیف نمرات و ویژگی های دانشجویان مورد مطالعه و از آزمون تی گروه های مستقل به منظور مقایسه میان نمرات دو گروه استفاده شد. مقدار p کمتر از 0.05 از نظر آماری معنی دار در نظر گرفته شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: از مجموع 97 نفر شرکت کننده در آزمون پیش کارورزی, 60 نفر دوره فیزیوپاتولوژی خود را قبل از اجرای طرح ادغام و 37 نفر بعد از آن گذرانده بودند. 39 درصد دانشجویان مذکر و بقیه مونث بودند. از ده سوال آسیب شناسی, میانگین نمرات کسب شده قبل از اجرای طرح ادغام 3.93 با انحراف معیار 1.19 و بعد از طرح ادغام 5.32 با انحراف معیار 1.41 که اختلاف بین آن ها از نظر آماری معنی دار بود.(p<0.0001) اختلاف بین میانگین نمرات آزمون پیش کارورزی بین دو گروه 11.5 و میانگین نمرات دانشجویان در گروه ادغام بیشتر از گروه قبل از ادغام بود.نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان می دهد که ادغام درس آسیب شناسی با سایر دروس فیزیوپاتولوژی باعث بهبود وضعیت نمرات دانشجویان در آزمون پیش کارورزی می گردد.
کلید واژه: ادغام, آسیب شناسی, فیزیوپاتولوژی, پیش کارورزی

لینک کمکی