دانلود فایل بررسی میزان رعایت ایمنی بیمار بر اساس استانداردهای بیمارستان های دوستدار بیمار در مراکز آموزشی, درمانی شهر رشت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل بررسی میزان رعایت ایمنی بیمار بر اساس استانداردهای بیمارستان های دوستدار بیمار در مراکز آموزشی, درمانی شهر رشت :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : پژوهش در آموزش علوم پزشکی

تعداد صفحات :12

مقدمه: ایمنی بیمار دغدغه ای جهانی در تمامی عرصه های خدمات سلامت است. مراقبت و خدمات غیر ایمن علاوه بر تحمیل رنج به انسان ها, هزینه های اقتصادی سنگینی نیز به بار می-آورد. این مطالعه با هدف بررسی میزان رعایت ایمنی بیمار در مراکز آموزشی- درمانی شهر رشت انجام شده است.روش ها: مطالعه از نوع توصیفی- مقطعی بوده که در تابستان سال 1392 انجام شد. کلیه مراکز آموزشی درمانی شهر رشت طبق دستورالعمل ( PSFH) انتخاب بخش های بیمارستان, بیماران و کارکنان مورد مصاحبه بطور هوشمند بررسی گردید. ابزار جمع آوری داده ها چک لیست استانداردهای الزامی بیمارستان های دوستدار ایمنی بیمار بود. داده های گردآوری شده از طریق نرم افزار SPSS با استفاده از آمار توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: میانگین امتیاز محور حاکمیت و رهبری 64 درصد, جلب مشارکت و تعامل با بیمار و جامعه 36 درصد خدمات بالینی ایمن و مبتنی بر شواهد 63 درصد و محیط ایمن 93درصد می باشد. وضعیت کلی ایمنی 64 درصد بوده و عملکرد متوسط را نشان داد.نتیجه گیری: وضعیت ایمنی در مراکز مورد مطالعه در حد متوسط بود لذا توصیه می گردد فرهنگ سازی برای شناسایی بیماران در بخش های درمانی و هم چنین کسب رضایت آگاهانه قبل از هرگونه اقدام درمانی یا تشخیصی تهاجمی مورد توجه بیشتری قرار گیرد.
کلید واژه: ایمنی, بیمار, استاندارد

لینک کمکی