دانلود فایل تاثیر فلزهای سنگین (کادمیوم, مس, سرب و نیکل) بر کلروفیل α و زیست توده جلبک سبز Scenedesmus quadricauda

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل تاثیر فلزهای سنگین (کادمیوم, مس, سرب و نیکل) بر کلروفیل α و زیست توده جلبک سبز Scenedesmus quadricauda :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : علوم و فنون شیلات

تعداد صفحات :16

در یک طرح کاملا تصادفی, تاثیر غلظت های 0, 5, 50 و 100 میلی گرم در لیتر از فلزهای سنگین کادمیوم, مس, سرب و نیکل بر تراکم, میزان کلروفیل a و زیتوده خشک در جمعیت جلبک سبز Scenedesmus quadricauda به مدت 14 روز در شرایط آزمایشگاهی در دمای 23oC, رژیم نوری 12 ساعت تاریکی: 12 ساعت روشنایی و شدت نور 60 میکرومول فوتون بر مترمربع بر ثانیه بررسی شد. کمترین تراکم, کلروفیل a و زیتوده خشک در غلظت 100 میلی گرم در لیتر در تمام فلزهای مورد بررسی مشاهده شد. میانگین (± خطای استاندارد) بیشترین میزان کاهش کلروفیل a به ترتیب 24.2±1.1, 23.1±0.8, 36.7±1.4 و 35.5±1.2 درصد در کادمیوم, مس, سرب و نیکل مشاهده شد. به طور مشابه, میانگین میزان کاهش در زیتوده خشک به ترتیب 51.5±3.1, 35.2±1.6, 47.9±2.4 و 56.6±2.8 درصد در کادمیوم, مس, سرب و نیکل حاصل شد. نتایج نشان داد که فلزهای سنگین باعث کاهش معناداری در میزان کلروفیل a و زیتوده جمعیت S. quadricauda شدند.
کلید واژه: جلبک سبز, Scenedesmus qaudricauda, فلزهای سنگین, کلروفیل α, زیست توده

لینک کمکی