دانلود فایل بررسی میزان رضایتمندی شغلی- تحصیلی دستیاران پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل بررسی میزان رضایتمندی شغلی- تحصیلی دستیاران پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : پژوهش در آموزش علوم پزشکی

تعداد صفحات :9

مقدمه: دستیاران از ار ک ان های کلیدی در ارتقا و بهبود عملکرد سیستم درمانی و آموزشی محسوب می شوند و از این رو تعیین عواملی که موجب ارتقا رضایت شغلی آنان می گردد, اهمیت می یابد. هدف از این مطالعه تعیین میزان رضایتمندی شغلی - تحصیلی دستیاران پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال 1392 بود.روش ها: در این مطالعه ی توصیفی- مقطعی, 176 دستیار دانشگاه علوم پزشکی گیلان به صورت تمام شماری انتخاب شدند. سطح رضایتمندی شغلی- تحصیلی آنان با استفاده از پرسشنامه ای که بر اساس نظریه هرزبرگ تهیه شده بود, در 13 حیطه شامل مجموعه ای از عوامل درونی و بیرونی موثر بر این رضایتمندی, ارزیابی شد. داده ها با استفاده از آزمون های ناپارامتریک در نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد.یافته ها: رضایت شغلی اکثر دستیاران در سه حیطه ی دستمزد (83.5 درصد), کیفیت آموزش (84.784 درصد) و انگیزه حرفه ای (90 درصد) کم و در سایر حیطه ها متوسط بود. ارتباط معنی داری بین رضایت شغلی با داشتن سابقه ی کار (p=0.001) و رفتن به طرح (p=0.001)وجود داشت. اما بین سایر حیطه ها ارتباط معناداری یافت نشد.نتیجه گیری: با مقایسه این نتایج با سایر مطالعات به نظر می رسد اکثر دستیاران (83 درصد) از وضعیت حقوق و آموزش دستیاری ناراضی بوده و انگیزه حرفه ای پایینی دارند, لذا توصیه می-گردد در زمینه ی حقوق, ارتقای سطح علمی - آموزشی و ایجاد انگیزه حرفه ای راهکارهایی اتخاذ گردد.
کلید واژه: رضایت مندی شغلی, رضایت مندی تحصیلی, دستیاران

لینک کمکی