دانلود فایل تاثیر مکمل اسانس رازیانه (Foeniculum vulgare) بر شاخص های رشد, بازماندگی, ترکیب لاشه و فراسنجه های خونی بچه ماهی سفید دریای خزر (Rutilus frisii kutum)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل تاثیر مکمل اسانس رازیانه (Foeniculum vulgare) بر شاخص های رشد, بازماندگی, ترکیب لاشه و فراسنجه های خونی بچه ماهی سفید دریای خزر (Rutilus frisii kutum) :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : علوم و فنون شیلات

تعداد صفحات :16

تاثیر اسانس رازیانه (Foeniculum vulgare) در 5 سطح 0 (شاهد), 100, 200, 400 و600 میلی گرم در کیلوگرم جیره بر شاخص های رشد, بازماندگی, ترکیب لاشه و فراسنجه های خونی بچه ماهی سفید, Rutilus frisii kutum (وزن 0.6±0.002 گرم) در طی 60 روز تغذیه بررسی شد. تفاوت معناداری در شاخص های رشد و بازماندگی بین تیمارها و شاهد مشاهده نشد (p>0.05). آنالیز لاشه بیشترین میزان چربی را در تیمار mg/kg 100 اسانس نشان داد (p<0.05). بیشترین میزان گلبول سفید در تیمار mg/kg 100 و بیشترین گلبول قرمز, هماتوکریت و هموگلوبین در تیمار mg/kg 400 و کمترین MCV در تیمار شاهد مشاهده شد (p<0.05). در دیگر شاخص ها از قبیل MCH و MCHC تفاوت معناداری مشاهده نشد (p>0.05). در مجموع, اسانس رازیانه تاثیر معناداری بر شاخص های رشد بچه ماهی سفید دریای خزر نداشت, اما سطح mg/kg 100 با افزایش گلبول سفید و گلبول قرمز ماهی می تواند نقش مهمی در ارتقای سیستم ایمنی ایفا کند.
کلید واژه: اسانس رازیانه, ماهی سفید, شاخص رشد, ترکیب لاشه, فراسنجه های خونی

لینک کمکی