دانلود فایل بررسی عوامل موثر در کسب مهارت های حرفه ای از دیدگاه اساتید و دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی قزوین

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل بررسی عوامل موثر در کسب مهارت های حرفه ای از دیدگاه اساتید و دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی قزوین :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : پژوهش در آموزش علوم پزشکی

تعداد صفحات :12

مقدمه: در رشته پرستاری و مامایی اهمیت کسب مهارت های حرفه ای و آموزش بالینی به حدی است که آموزش بالینی را بخش اصلی و قلب این دو حرفه می دانند. پژوهش حاضر با هدف شناخت عوامل موثر در کسب مهارت های حرفه ای مطلوب, از دیدگاه اساتید و دانشجویان پرستاری و مامایی انجام گردید.روش ها : این مطالعه از نوع توصیفی – تحلیلی بر روی دانشجویان پرستاری و مامایی سال آخر تحصیلی و کلیه اعضا هیات علمی پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی قزوین در سال 1391 به روش سرشماری انجام گرفت. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه ای 2 قسمتی با طرح 32 سوال در چهار حیطه مربی, برنامه ریزی آموزشی, محیط بالینی و فراگیربود. داده ها با نرم افزار آماری SPSS و آزمون های کای دو, فیشر آنالیز شد.یافته ها: درخصوص اهداف پژوهش در میان میانگین امتیازات چهار حیطه موثردر کسب مهارت-های حرفه ای ویژگی های مربوط به فراگیر با کسب بالاترین میانگین هم از دیدگاه اساتید وهم از دیدگاه دانشجویان به عنوان مهم ترین عامل موثر در کسب مهارت های حرفه ای قلمداد شد. آزمون آماری کای اسکوئر تفاوت آماری معنی داری بین نظرات دانشجویان و اساتید نشان داد (p=0.002)نتیجه گیری: نتایج پژوهش بیانگر این بود که برای کسب مهارت های حرفه ای مطلوب, وضعیت آموزش پرستاری و مامایی نیاز به تامین جامع تر امکانات و تجهیزات محیط بالینی دارد. ارتقا عملکرد مربیان و جذب همکاری های حرفه ای نیز می تواند در بهبود وضعیت آموزش بالینی و کسب مهارت های حرفه ای مطلوب تر مفید واقع شود.
کلید واژه: مهارت های حرفه ای, دانشجو, استاد, پرستار, ماما

لینک کمکی