دانلود فایل بررسی تاثیر آموزش هوش هیجانی بر سلامت عمومی پرستاران شاغل در بخش های بستری بیمارستان شفای شهر رشت 1392

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل بررسی تاثیر آموزش هوش هیجانی بر سلامت عمومی پرستاران شاغل در بخش های بستری بیمارستان شفای شهر رشت 1392 :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : پژوهش در آموزش علوم پزشکی

تعداد صفحات :9

مقدمه: با توجه اهمیت ارتقا سلامت روان پرستاران و نقش آن در کیفیت خدمات ارائه شده, پژوهش حاضر در همین راستا و با هدف تعیین تاثیر آموزش هوش هیجانی بر سلامت عمومی پرستاران شاغل در بخش های بستری بیمارستان شفای شهر رشت انجام گردید.روش ها: پژوهشی نیمه تجربی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه شاهد بود و جامعه ی آماری پژوهش شامل کلیه پرستاران شاغل در بخش های بستری بیمارستان شفای شهر رشت در سال 92- 1391 بود . ابزار استفاده شده در این پژوهش پرسشنامه سلامت عمومی GHQ-28 بود. از کل جامعه آماری, 200 نفر به صورت تصادفی ساده انتخاب و پس از تکمیل پرسشنامه, تعداد 30 نفر که نمره بالای خط برش 26 در پرسشنامه سلامت عمومی داشتند, به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب و بصورت تصادفی ساده در دو گروه 15 نفری آزمایش و کنترل جایگزین شدند. گروه آزمایش به مدت یک ماه هفته ای دو جلسه آموزش هوش هیجانی را دریافت کردند و گروه کنترل هیچ آموزشی دریافت نکردند. در پایان پس آزمون در مورد هر دو گروه اجرا گردید. داده ها, با استفاده از روش تحلیل واریانس چند متغیره (مانکوا) و از طریق نرم افزار اماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: نتایج نشان داد که آموزش هوش هیجانی بر سلامت عمومی اثر معنی داری داشته است (p<0.001) و مجذور سهمی إتا شدت این اثر را (0.61) نشان داد. همچنین آموزش هوش بر علائم جسمانی, علائم اضطراب, کارکرد اجتماعی و علائم افسردگی موثر بوده است (p<0.01) نتیجه گیری: آموزش هوش هیجانی می تواند به عنوان راهکاری برای افزایش سلامت عمومی پرستاران موثر باشد.
کلید واژه: هوش هیجانی. سلامت عمومی, پرستاران

لینک کمکی