دانلود فایل مقایسه اثرات عصاره شیرین بیان (Glycyrrhizaglabra) و آنتی بیوتیک لینکومایسین بر چربی بطنی, فراسنجه های بیوشیمیایی خون و ایمنی جوجه های گوشتی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل مقایسه اثرات عصاره شیرین بیان (Glycyrrhizaglabra) و آنتی بیوتیک لینکومایسین بر چربی بطنی, فراسنجه های بیوشیمیایی خون و ایمنی جوجه های گوشتی :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : علوم دامی (پژوهش و سازندگی)

تعداد صفحات :21

به منظور بررسی و مقایسه اثرات عصاره شیرین بیان (Glycyrrhizaglabra) و لینکومایسین بر عملکرد, چربی بطنی, وزن برخی ارگان های داخلی, فراسنجه های بیوشیمیایی خون و پاسخ ایمنی, آزمایشی به مدت 42 روز با استفاده از 400 قطعه جوجه گوشتی سویه کاب (500) انجام شد. برنامه غذایی شامل جیره آغازین (1-21) روزگی و جیره رشد (22-42) روزگی بود. جوجه ها به طور تصادفی در بین 5 تیمار و 4 تکرار (هر تکرار شامل 20 قطعه جوجه ) به شرح زیر توزیع شدند: (1) جیره پایه به عنوان تیمار شاهد, (2) جیره پایه + 5mg/kینکومایسین, (3) جیره پایه + 0.1 درصد عصاره شیرین بیان در آب آشامیدنی, (4) جیره پایه + 0.2 درصد عصاره شیرین بیان در آب آشامیدنی و (5) جیره پایه + 0.3 درصد عصاره شیرین بیان. نتایج نشان دادند, از نظر میزان مصرف خوراک, میزان افزایش وزن و ضریب تبدیل خوراک تفاوت معنی داری بین تیمارهای مختلف وجود ندارد (P>0.05). وزن کیسه صفرا و نیز چربی بطنی در جوجه هایی که عصاره شیرین بیان را دریافت کرده بودند در مقایسه با جوجه های تغذیه شده با جیره شاهد کمتر بود (این تفاوت به ترتیب در تیمارهای 0.1 و 0.3 درصد عصاره شیرین بیان معنی دار بود (P<0.05), اما از نظر اوزان سینه, ران, کبد, پانکراس, بورس, تیموس و طحال تفاوت معنی داری در بین این تیمارها مشاهده نشد. مصرف عصاره شیرین بیان به طور معنی داری منجر به کاهش سطوح LDL و کلسترول کل پلاسما گردید, اما در رابطه با غلظت تری گلیسرید و HDL پلاسما, تفاوتی در بین تیمارها مشاهده نشد. پاسخ تیتر آنتی بادی به واکسن بیماری های نیوکاسل و آنفلوانزا و درصد لنفوسیت و نسبت هتروفیل به لنفوسیت تحت تاثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت (P>0.05). نتایج حاصله در این آزمایش نشان می دهند که مصرف عصاره شیرین بیان احتمالا به کاهش میزان چربی بطنی بدون برجای گذاشتن اثرات منفی بر عملکرد یا وضعیت سیستم ایمنی جوجه های گوشتی منجر می شود.
کلید واژه: جوجه گوشتی, عصاره شیرین بیان, آنتی بیوتیک, فراسنجه های خونی, سیستم ایمنی

لینک کمکی