دانلود فایل مقایسه اثرات جایگزین های آنتی بیوتیک بر لیپیدهای زرده تخم مرغ, متابولیت های خونی و صفات کیفی تخم مرغ در مرغان تخم گذار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل مقایسه اثرات جایگزین های آنتی بیوتیک بر لیپیدهای زرده تخم مرغ, متابولیت های خونی و صفات کیفی تخم مرغ در مرغان تخم گذار :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : علوم دامی (پژوهش و سازندگی)

تعداد صفحات :18

این آزمایش به منظور بررسی اثر مکمل های آنتی بیوتیک, اسید آلی, پروبیوتیک و پری بیوتیک, بر صفات کیفی تخم مرغ, لیپیدهای زرده تخم مرغ و متابولیت های خونی مرغان تخم گذار سویه های- لاین (W-36) انجام گرفت. آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی با 5 تیمار, 4 تکرار و 8 قطعه مرغ تخم گذار در هر تکرار در سن 32-42 هفتگی انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل: 1- شاهد 2- جیره پایه + 150 گرم در تن آنتی بیوتیک (اکسی تتراسایکلین), 3- جیره پایه + 3 کیلوگرم در تن مکمل اسید آلی (ارگاسید), 4- جیره پایه + 50 گرم در تن پروبیوتیک (پروتکسین) و 5- جیره پایه + 2 کیلوگرم در تن پری بیوتیک (مانان الیگوساکارید) بود. نتایج نشان داد, از میان صفات مربوط به تخم مرغ, وزن تخم مرغ بوسیله تیمارهای دریافت کننده اسید آلی و پری بیوتیک بطور معنی داری افزایش یافت (P<0.05). تیمار دریافت کننده پروبیوتیک بطور معنی داری باعث کاهش کلسترول زرده تخم مرغ شد (P<0.05). گلوکز خون نیز بوسیله تیمار دریافت کننده اسید آلی بطور معنی داری افزایش یافت (P<0.05). فعالیت آنزیم ALK سرم خون, بوسیله پروبیوتیک نسبت به تیمار حاوی آنتی بیوتیک افزایش معنی داری داشت (P<0.05). نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد, استفاده از مکمل های غذایی, اثرات مفیدی بر خصوصیات تخم مرغ و متابولیت های خونی مرغان تخم گذار دارند.
کلید واژه: پارامترهای خونی, مرغان تخم گذار, مکمل های غذایی, صفات کیفی تخم مرغ

لینک کمکی